Category Archives: międzynarodowe

Współpraca za pomocą systemu IMI

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług reguluje kwestię usług świadczonych na arenie międzynarodowej z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI – Internal Market Information System). w przypadku braku dostępu do tego teleinformatycznego systemu, współpraca międzynarodowa powinna odbywać się z wykorzystaniem innych środków komunikacji, w szczególności środków komunikacji elektronicznej.

System IMI umożliwia m.in. wymianę informacji dotyczących zakresu świadczonych przez danego usługodawcę usług oraz przeprowadzaniu kontroli jego działalności. Organy powołane do wykonywania tych zadań będą pełniły funkcje instytucji właściwej, instytucji powiązanej, koordynatora delegowanego lub koordynatora alertu.

Do zadań organu pełniącego funkcję instytucji właściwej będzie należało występowanie z wnioskiem o udzielenie informacji na temat usługodawcy lub przeprowadzenie kontroli jego działania do analogicznego organu z innego państwa członkowskiego. Będzie to proces wzajemny – oprócz występowania z wnioskiem, instytucja właściwa będzie odpowiadać na takie wnioski płynące z organów innych państw. Na podstawie zdobytych w ten sposób informacji instytucja właściwa będzie podejmowała działania niezbędne do usunięcia ewentulnych zagrożeń stwarzanych przez działalność usługodawcy.

Instytucja powiązana będzie prawo wglądu do wymienianych w ramach IMI danych.
Organ posiadający kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym wobec podległych mu właściwych instytucji będzie pełnił funkcję koordynatora delegowanego i w ramach tej działalności będzie monitorował i koordynował realizację zadań instytucji właściwych. Do jego zadań będzie też należało zapewnienie przeszkolenia w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI instytucjom właściwym.

Zadaniem koordynatora alertu będzie natomiast przekazywanie informacji o działalności usługodawcy i zapewnienie przeszkolenia podległych mu instytucji w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI.

Przepisy rozporządzenia określają też zadania Ministra Gospodarki, który będzie monitorował i koordynował współpracę międzynarodową.

Omawiane Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz. U. Nr 8 poz. 33) opublikowano 11 stycznia 2011 r. jest aktem wykonawczym Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Weszło w życie 26 stycznia 2011 r.