Category Archives: spółki

Obowiązek rozliczania się przedsiębiorców w terminie 60 dni

Wszystko wskazuje na to, że z dniem 16 marca 2013 r. wejdą w życie nowe przepisy zaostrzające wzajemną dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami, określające maksymalny 60 dniowy termin, w którym powinna nastąpić między przedsiębiorcami zapłata za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Główny cel tych regulacji to próba wyeliminowania istniejącej plagi zatorów płatniczych

Określony w ustawie maksymalny 60 dniowy termin w zamyśle ustawodawcy ma stanowić regułę we wzajemnych rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi, zaś odstępstwa mogą wynikać wyłącznie ze wzajemnych ustaleń między kontrahentami, jednak pod warunkiem wyeliminowania porozumień raźąco nieuczciwych względem wierzyciela.

Z kolei określenie terminu zapłaty przekraczającego okres 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie, wierzycielowi zaś będą przysługiwać – po spełnieniu swoich zobowiązań umownych i prawnych – odsetki za opóźnienie.
Jeśli chodzi o umowy przedsiębiorców z organami publicznymi ustawa skraca powyższy termin do 30 dni, jednak dopuszcza wydłużenie tego terminu zapłaty do 60 dni kalendarzowych, jeśli będzie to uzasadnione szczególnym charakterem lub szczególnymi postanowieniami umowy.
Aktualne pozostają natomiast przepisy umożliwiające żądania przez wierzyciela odsetek ustawowych w przypadku kontraktów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni jako tzw. opłata za kredyt kupiecki. Uprawnienie takie nie będzie przysługiwać wierzycielom w umowach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy.
Zmianie nie ulegnie nadto zasada, według której, gdy termin zapłaty nie został wskazany w umowie, wierzycielowi przysługiwać będzie prawo żądania odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu jego świadczenia niepieniężnego do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Odsetki te naliczane będą automatycznie, bez konieczności odrębnego wezwania.
Aby cała procedura uzyskania przez przedsiębiorcę tzw. stałej rekompensaty oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych odbywała się sprawnie i efektywnie, w ustawie przewidziano wprowadzenie stosownej zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, rozszerzającej zakres możliwych roszczeń w postępowaniu nakazowym prowadzonym na podstawie art. 485 § 2a.
Projekt ustawy obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Warto wspomnieć, że ustawa implementuje do krajowego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r, dotyczącą zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, zaś nowy akt zastąpi ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która jak pokazała praktyka gospodarcza nie spełniła oczekiwań przedsiębiorców w zakresie zdyscyplinowani stron transakcji handlowych, zwłaszcz dłużników, do stoswania krótkich terminów zapłaty po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usługi.

Kasy fiskalne od 20 tyś zł – dla nowych i kontynuujących przedsiębiorców

Zmiany proponowane przez ministra finansów w zakresie kas rejestrujących (kasy fiskalne) mają obowiązywać od początku 2013 r. Dotkną one wielu przedsiębiorców i zakładają:

 • 20 tyś zł limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej tak dla nowych jak i kontynuujących działalność przedsiębiorców,
 • proporcjonalne do okresu prowadzenia działalności wyliczanie limitu przez nowe firmy,
 • objęcie obowiązkiem posiadania kas fiskalnych szkół nauki jazdy.

Należy dopowiedzieć, że w całej sprawie chodzi o podatników, którzy sprzedają towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Faktury wystawiane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie wliczają się do limitu 40 tyś zł (20 tyś od nowego roku).

 
Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasy fiskalne. Od tego obowiązku są jednak wyjątki wymienione w rozporządzeniu ministra finansów. W tej chwili rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych do końca 2012 r. Minister finansów zdecydował się przedłużyć zwolnienie z tego obowiązku o kolejne dwa lata – ale w mocno ograniczonym zakresie.

Faktury wystawione na 20 tyś zł rocznie (1 667 zł miesięcznego obrotu)

Projektowana zmiana rozporządzenia obniża limit obrotu, poniżej którego przedsiębiorca nie jest zmuszony do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 20 tys. zł rocznie. Dziś jest to kwota 40 tyś zł. Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowa działalność

Limit dla przedsiębiorców otwierających własny biznes ustanowiono na 20 tyś – i ten się nie zmienia. Inny będzie za to sposób wyliczania tego limitu. Dziś bez znaczenia jest, czy przedsiębiorca rozpoczął działalność w styczniu czy w grudniu – przy obrocie powyżej 20 tyś zł musi stosować kasę fiskalną. Od początku 2013 r. kasę fiskalną będzie musiał kupić każdy, kto wystawi faktury proporcjonalnie do tej kwoty (czyli ok. 1667 zł za miesiąc). Nie będzie to dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2012 r. – ich niezależnie od chwili otwarcia firmy nadal liczy się uwzględniając obrót na poziomie 20 tyś zł w skali całego roku.

Okresy przejściowe

Nowe rozporządzenie miałoby obowiązywać od początku 2013 r. do końca 2014 r.
Projekt rozporządzenia przewiduje, iż podatnicy, którzy z dniem jego wejścia w życie stracą prawo do stosowania zwolnienia, będą zobowiązani ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej od 1 marca 2013 r.

Koszty

Kasa fiskalna kosztuje ok. 600 – 1000 zł (ale są też takie za 3000 zł). Można starać się o częściową refundację wydatków w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.). Jej zakup łączy się z innymi obowiązkami:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 • przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (przy czym w określonych sytuacjach przepisy przewidują zawieszenie, np. w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, lub przerwanie biegu przedawnienia np. zastosowanie środka egzekucyjnego, co wpływa na wydłużenie tego okresu),
 • trzeba także liczyć się z koniecznością np. udostępnienia kas do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów.

Szkoły nauki jazdy z kasą

Dziś szkoły nauki jazdy nie są objęte obowiązkiem posiadania kas, co zmieni się w 2013 r. – zostaną potraktowani na równi z innymi przedsiębiorcami. Dziś pod warunkiem udziału obrotów z tytułu sprzedaży w obrotach ogółem przedsiębiorcy był wyższy niż 80% – nie muszą rejestrować obrotu za pomocą kas. Resort finansów uzasadnia tę zmianę pojawiającymi się sygnałami o zaniżaniu obrotów przez tę grupę przedsiębiorców.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia:

Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, lecz stopniowe jego wprowadzanie. Projektowane rozporządzenie stanowi zatem kolejny krok wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie w art. 111 ust. 1, z godnie z którą do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

 

Skrócone terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a także przedsiębiorcami i organami publicznymi

10 lipca 2012 r. Minister Gospodarki zaproponował w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skrócenie terminów zapłaty faktur:
* pomiędzy przedsiębiorcami – do 60 dni
* między przedsiębiorcami a organami publicznymi – do 30 dni z możliwością wydłużenia do 60 dni kalendarzowych.

Wskazany wyżej 60-dniowy termin ma być zasadą, od której wyjątek może wynikać z umowy między przedsiębiorcami, chyba że byłoby to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

W transakcjach z organami publicznymi możliwe będzie wydłużenie 30-dniowego terminu zapłaty maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, o ile znajdzie to uzasadnienie w szczególnym charakterze lub szczególnych elementach umowy. Po terminie 60-dniowym wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie.

Termin 60-dniowy będzie natomiast zasadą w odniesieniu do jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych (chodzi zwłaszcza o szpitale).

W założeniach przewidziano również procedury weryfikacji lub przyjęcia. Jeśli w umowie strony zastrzegą sobie przeprowadzenie takiej procedury przez dłużnika – jej czas nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi.

Ponadto wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia należnej mu kwoty – w wysokości równoważnej 40 euro. Rekompensata miałaby być naliczana od chwili, w której wymagalne staną się odsetki i to bez konieczności wysłania dłużnikowi odrębnego wezwania do jej zapłaty. Będzie można na drodze sądowej dochodzić zwrotu wszelkich należności, jeśli koszty odzyskania zapłaty przekroczą kwotę stałej rekompensaty.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca

Rozporządzenie reguluje warunki nieruchomości w Posce, które spełnić musi nabywca bez obywatelstwa polskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych wydał nowe rozporządzenie, w którym sprecyzował, jakie informacje i dokumenty przedstawić musi cudzoziemiec, by dostać zezwolenie na nabycie nieruchomości. Rozporządzenie zmienia to z 26 kwietnia 2004 r.

I tak, zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o wydanie zezwolenia powinien wskazywać:

 • wnioskodawcę;
 • nabywaną nieruchomość;
 • rodzaj zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości;
 • cel nabycia nieruchomości;
 • źródło pochodzenia środków finansowych na jej zakup.

Dodatkowo, planując zakup nieruchomości, nabywca spoza Polski winien przedłożyć dokumenty, określające jego status prawny, opisujące nieruchomość czy potwierdzające posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości.
Nadto wśród załączników do wniosku ma znaleźć się oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca. W przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek należy załączyć uzgodniony plan połączenia (podziału) spółek.

Zakres wymaganych danych nie zawsze jest taki sam. Różni się np. w zależności od rodzaju nieruchomości czy celu jej nabycia.