Category Archives: spółki

Minimalna wymagana płaca specjalisty zza granicy.

Cudzoziemiec, który ma zamieszkać czasowo w Polsce, by wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji musi mieć zapewnione minimalne wynagrodzenie na wysokości 61.191 zł. Jest to warunek, na podstawie którego może starać się o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony w celu wykonywania swojej pracy.

Takie przepisy wprowadza rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. U. 2012 poz. 779), które zostało opublikowane 10 lipca 2012 r.

O tym, że przedsiębiorca musi sprawdzić status zatrudnianego cudzoziemca, czytaj tutaj.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzenia, czy cudzoziemiec, którego przyjmują do pracy, jest w Polsce legalnie.

Pracodawca, który zamierza przyjąć do pracy cudzoziemca, musi najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Jeśli zatrudni osobę przebywającą w Polsce nielegalnie, będzie narażony na grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo może odczuć sankcje w postaci pozbawienia możliwości wnioskowania o dofi­nan­sowania unijne, obowiązku zwrotu pomocy czy wykluczenia z postępowań na za­mówie­nie publiczne.
Nowe regulacje przewiduje ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769). Została opublikowana 6 lipca 2012 r. Akt wejdzie w życie 21 lipca 2012 r.

O tym, ile zarabiać musi wykwalifikowany cudzoziemiec, czytaj tutaj.

Polak też może być zagranicznym przedsiębiorcą.

Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. przepisy deregulacyjne znowelizowały m.in. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany ułatwiają tworzenie oddziałów na terytorium RP przez polskich przedsiębiorców wykonujących działalność za granicą, precyzują zasady likwidacji oddziału oraz łagodzą procedurę składania wniosków o wpis do rejestru przedstawicielstw.

Polak w definicji zagranicznego przedsiębiorcy

Ustawa deregulacyjna (ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców) rozszerzyła definicję przedsiębiorcy zagranicznego o osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, które prowadzące działalność gospodarczą za granicą. Do tej pory osoby te nie mogły się powołać na ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i założyć oddziału na terytorium Polski.

Wniosek bez zbędnych dokumentów
Nowe przepisy łagodzą też wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wiele z dotychczas przedkładanych dokumentów nie miało praktycznego znaczenia dla prawidłowego przebiegu postępowania rejestrowego – np. oświadczenie o ustanowieniu przedstawicielstwa wyrażone jest poprzez sam fakt złożenia wniosku czy dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (nieruchomości) podczas gdy przedstawicielstwa mogą działać także w lokalach niesamodzielnych (np. jedno pomieszczenie w lokalu będącym odrębnym przedmiotem własności). Zgodnie z poprawionymi przepisami wystarczy, że do wniosku zostaną dołączone:

 1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą,
 2. uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli ww. dokument nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie,
 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

Dołączony do wniosku dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy powinien być poświadczony poprzez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa będącego stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, lub poprzez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej Konwencji. Ww. poświadczenie nie będzie wymagane, jeżeli umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana RP zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów. W razie braków, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, w terminie nie krótszym niż 7 dni. Na umotywowany wniosek termin ten będzie można wydłużyć.

Banki zwolnione z rejestracji
W przypadku banków zagranicznych i instytucji kredytowych w ogóle zniesiono obowiązek dokonywania wpisu do rejestru przedstawicielstw. Taki wpis nie wpływał na jakość nadzoru nad działalnością przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych, a generował jedynie dodatkowe koszty. Tym samym instytucje zostały zwolnione ze zgłaszania Ministrowi Gospodarki informacji o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych objętych wnioskiem. Nie oznacza to, że zostały zwolnione z obowiązków informacyjnych – uprawnienia do otrzymywania takich danych posiada Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawodawca usunął wątpliwości
Na mocy nowych przepisów doprecyzowano np. kwestie dotyczące likwidacji oddziału. Znowelizowana ustawa jednoznacznie wskazuje, że przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z o.o. mają zastosowanie zarówno w przypadku likwidacji oddziału przeprowadzanej z własnej inicjatywy przedsiębiorcy zagranicznego, jak i w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w ramach oddziału, wydanej przez ministra.
Inny z poprawionych przepisów mówi wyraźnie, że w przypadku adresu na terytorium RP osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego chodzi o adres pobytu, natomiast przez adres przedstawicielstwa rozumiany jest adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium RP, w której będą złożone oryginalne dokumenty związane z działalnością przedstawicielstwa. Dotychczasowe zapisy były zbyt ogólne i dopuszczały w praktyce stałe przebywanie osoby upoważnionej poza terytorium RP, co w wielu przypadkach utrudniało kontakt organu z przedstawicielstwem.

Źródło: LexPolonica.

Deregulacja – ułatwienie życia przedsiębiorcom

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378). Nowe rozwiązania mają przynieść ułatwienia w takich obszarach jak podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, rachunkowość, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe i opłaty skarbowe czy rynek finansowy.

Najważniejsze zmiany to.:

 • zniesienie obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ (płatnik będzie przekazywał raport raz na rok, a częściej – na żądanie pracownika);
 • skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, a tym samym skrócenie czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących;
 • wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu – z 31 marca do 30 września następnego roku;
 • wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku;
 • zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników (Minister będzie wydawał ogólną interpretację podatkową na wniosek każdego podatnika, a nie tylko z urzędu jak obecnie);
 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (dzięki temu odpowiedzialność np. przedsiębiorstwa budowlanego ograniczy się tylko do etapu budowy obiektu, a nie całego wieloletniego kontraktu);
 • obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych z 6.713 do 1.000 zł,
 • likwidacja Monitora Polskiego B, a tym samym zniesienie kosztownego obowiązku ogłaszania w nim sprawozdań finansowych;
 • zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego (obecnie każde ogłoszenie, które powinno być zamieszczone w prasie, musi być jednocześnie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii projektów budowlanych pod kątem spełniania przepisów BHP;
 • umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego;
 • wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące te materiały w ramach prowadzonej działalności.

Źródło: LexPolonica.