Deregulacja – ułatwienie życia przedsiębiorcom

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378). Nowe rozwiązania mają przynieść ułatwienia w takich obszarach jak podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, rachunkowość, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe i opłaty skarbowe czy rynek finansowy.

Najważniejsze zmiany to.:

 • zniesienie obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ (płatnik będzie przekazywał raport raz na rok, a częściej – na żądanie pracownika);
 • skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, a tym samym skrócenie czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących;
 • wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu – z 31 marca do 30 września następnego roku;
 • wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku;
 • zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników (Minister będzie wydawał ogólną interpretację podatkową na wniosek każdego podatnika, a nie tylko z urzędu jak obecnie);
 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (dzięki temu odpowiedzialność np. przedsiębiorstwa budowlanego ograniczy się tylko do etapu budowy obiektu, a nie całego wieloletniego kontraktu);
 • obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych z 6.713 do 1.000 zł,
 • likwidacja Monitora Polskiego B, a tym samym zniesienie kosztownego obowiązku ogłaszania w nim sprawozdań finansowych;
 • zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego (obecnie każde ogłoszenie, które powinno być zamieszczone w prasie, musi być jednocześnie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii projektów budowlanych pod kątem spełniania przepisów BHP;
 • umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego;
 • wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące te materiały w ramach prowadzonej działalności.

Źródło: LexPolonica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.