Category Archives: rząd

Kasy fiskalne od 20 tyś zł – dla nowych i kontynuujących przedsiębiorców

Zmiany proponowane przez ministra finansów w zakresie kas rejestrujących (kasy fiskalne) mają obowiązywać od początku 2013 r. Dotkną one wielu przedsiębiorców i zakładają:

 • 20 tyś zł limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej tak dla nowych jak i kontynuujących działalność przedsiębiorców,
 • proporcjonalne do okresu prowadzenia działalności wyliczanie limitu przez nowe firmy,
 • objęcie obowiązkiem posiadania kas fiskalnych szkół nauki jazdy.

Należy dopowiedzieć, że w całej sprawie chodzi o podatników, którzy sprzedają towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Faktury wystawiane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie wliczają się do limitu 40 tyś zł (20 tyś od nowego roku).

 
Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasy fiskalne. Od tego obowiązku są jednak wyjątki wymienione w rozporządzeniu ministra finansów. W tej chwili rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych do końca 2012 r. Minister finansów zdecydował się przedłużyć zwolnienie z tego obowiązku o kolejne dwa lata – ale w mocno ograniczonym zakresie.

Faktury wystawione na 20 tyś zł rocznie (1 667 zł miesięcznego obrotu)

Projektowana zmiana rozporządzenia obniża limit obrotu, poniżej którego przedsiębiorca nie jest zmuszony do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 20 tys. zł rocznie. Dziś jest to kwota 40 tyś zł. Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowa działalność

Limit dla przedsiębiorców otwierających własny biznes ustanowiono na 20 tyś – i ten się nie zmienia. Inny będzie za to sposób wyliczania tego limitu. Dziś bez znaczenia jest, czy przedsiębiorca rozpoczął działalność w styczniu czy w grudniu – przy obrocie powyżej 20 tyś zł musi stosować kasę fiskalną. Od początku 2013 r. kasę fiskalną będzie musiał kupić każdy, kto wystawi faktury proporcjonalnie do tej kwoty (czyli ok. 1667 zł za miesiąc). Nie będzie to dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2012 r. – ich niezależnie od chwili otwarcia firmy nadal liczy się uwzględniając obrót na poziomie 20 tyś zł w skali całego roku.

Okresy przejściowe

Nowe rozporządzenie miałoby obowiązywać od początku 2013 r. do końca 2014 r.
Projekt rozporządzenia przewiduje, iż podatnicy, którzy z dniem jego wejścia w życie stracą prawo do stosowania zwolnienia, będą zobowiązani ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej od 1 marca 2013 r.

Koszty

Kasa fiskalna kosztuje ok. 600 – 1000 zł (ale są też takie za 3000 zł). Można starać się o częściową refundację wydatków w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.). Jej zakup łączy się z innymi obowiązkami:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 • przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (przy czym w określonych sytuacjach przepisy przewidują zawieszenie, np. w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, lub przerwanie biegu przedawnienia np. zastosowanie środka egzekucyjnego, co wpływa na wydłużenie tego okresu),
 • trzeba także liczyć się z koniecznością np. udostępnienia kas do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów.

Szkoły nauki jazdy z kasą

Dziś szkoły nauki jazdy nie są objęte obowiązkiem posiadania kas, co zmieni się w 2013 r. – zostaną potraktowani na równi z innymi przedsiębiorcami. Dziś pod warunkiem udziału obrotów z tytułu sprzedaży w obrotach ogółem przedsiębiorcy był wyższy niż 80% – nie muszą rejestrować obrotu za pomocą kas. Resort finansów uzasadnia tę zmianę pojawiającymi się sygnałami o zaniżaniu obrotów przez tę grupę przedsiębiorców.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia:

Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, lecz stopniowe jego wprowadzanie. Projektowane rozporządzenie stanowi zatem kolejny krok wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie w art. 111 ust. 1, z godnie z którą do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

 

Skrócone terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a także przedsiębiorcami i organami publicznymi

10 lipca 2012 r. Minister Gospodarki zaproponował w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skrócenie terminów zapłaty faktur:
* pomiędzy przedsiębiorcami – do 60 dni
* między przedsiębiorcami a organami publicznymi – do 30 dni z możliwością wydłużenia do 60 dni kalendarzowych.

Wskazany wyżej 60-dniowy termin ma być zasadą, od której wyjątek może wynikać z umowy między przedsiębiorcami, chyba że byłoby to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

W transakcjach z organami publicznymi możliwe będzie wydłużenie 30-dniowego terminu zapłaty maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, o ile znajdzie to uzasadnienie w szczególnym charakterze lub szczególnych elementach umowy. Po terminie 60-dniowym wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie.

Termin 60-dniowy będzie natomiast zasadą w odniesieniu do jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych (chodzi zwłaszcza o szpitale).

W założeniach przewidziano również procedury weryfikacji lub przyjęcia. Jeśli w umowie strony zastrzegą sobie przeprowadzenie takiej procedury przez dłużnika – jej czas nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi.

Ponadto wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia należnej mu kwoty – w wysokości równoważnej 40 euro. Rekompensata miałaby być naliczana od chwili, w której wymagalne staną się odsetki i to bez konieczności wysłania dłużnikowi odrębnego wezwania do jej zapłaty. Będzie można na drodze sądowej dochodzić zwrotu wszelkich należności, jeśli koszty odzyskania zapłaty przekroczą kwotę stałej rekompensaty.

Czynione porządki w przepisach dotyczących obowiązków Ministra Administracji i Cyfryzacji

W związku z powołaniem jesienią 2011 r. nowej funkcji Ministra Administracji i Cyfryzacji zaszła potrzeba zmian w regulacji prawnej.
Parlament podjął, a Prezydent podpisał zmiany w ustawie o działach administracji rządowej. I tak w wyniku zmian nastąpiło m.in. przekazanie zadań dotyczących:

 • przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
 • usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

do obowiązków nowo powołanego ministra. Jest to jasną konsekwencją charakteru tych zadań, które są właściwe ministrowi do spraw administracji publicznej.

Oprócz tego doprecyzowano zakres działu informatyzacja przez dodanie nowych zadań:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 • rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie,
 • koordynacja interoperacyjności,
 • rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług medialnych, z wyłączeniem polityki audiowizualnej w zakresie działalności kulturalnej.

Uzasadnieniem dla tej zmiany jest tożsamość tematyczna działań zawartych w dziale informatyzacja. Doprecyzowano jednocześnie zakres działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

Łącznie przytoczone wyżej zmiany usankcjonowały podział wcześniejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

“Rozwój sektora e-usług na świecie” – raport 2012

PARP – czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – opublikowała raport kompleksowo przedstawiający aktualny stan e-biznesu. Opisano w nim aktywności użytkowników internetu w Polsce i na świecie i wskazano dziedziny niszowe, których rozwój może przynieść dochody w perspektywie najbliższych lat.
Autorami publikacji pt. „Rozwój sektora e-usług na świecie” są pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania. Jest to już drugie takie opracowanie, poprzednie wykonano w 2010 r. Całość dostępna jest na portalu www.web.gov.pl

Jest jasne, że – niezależnie od branży – rynek usług elektronicznych rozwija się dynamicznie i coraz bardziej wypiera usługi tradycyjne, gdyż internet zapewnia wygodny, stały dostęp przy niewielkich kosztach. Dodatkowo wysoka konkurencja sprawia, że dostawcy e-usług starają się, by użytkownik dostał produkt jak najprostszy i jak najszybciej. Ze względu nas swoją specyfikę e-usługi są w dodatku nastawione na społeczność, oryginalność i indywidualizm. Już teraz można na przykład „rozmawiać” z komputerowym asystentem i ta forma komunikacji może jednak w przyszłości zdominować wszystkie urządzenia.

Oferowane rozwiązania webowe likwidują problemy związane ze współpracą różnych systemów, a niezależnie od miejsca i kanału komunikacji oferują dostęp do danych – na przykład przez coraz bardziej popularne smartfony. Pojawienie się kolejnych urządzeń może odmienić rynek usług elektronicznych, a nawet sposób życia społeczeństw.

Najważniejszą częścią dwustu stronicowego raportu jest “Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną”, który zawiera charakterystykę e-usług w podziale na poszczególne obszary tematyczne.
Przykładowo: podrozdział „Raporty i analizy” opisuje programy przydatne przedsiębiorcom, którzy cześć swojej aktywności przenieśli do Internetu – są tam wskazówki, w jaki sposób powinni planować akcje reklamowe itp. Podrozdział „Organizacja i zarządzanie” zawiera opisy programów pomocnych przy organizacji czasu (jak kalendarze., programy zarządzające pracą firmy; cytat: „Zarządzanie czasem w oparciu o e-usługi umożliwiło zmianę podejścia do organizacji zadań, które dziś mogą być realizowane zdalnie. Nie trzeba bowiem spotykać się fizycznie, by omówić lub wykreować nowy pomysł. W każdej chwili można uzyskać wiedzę na temat zadań do realizacji lub harmonogramu podjętych prac. Mimo coraz większej popularyzacji tego typu usług nadal są one niszowe i skierowane do konkretnych grup użytkowników Internetu. Wynika to z obawy przed wprowadzaniem treści i pomysłów do międzynarodowej sieci i niekontrolowane dzielenie się swoją wiedzą.”

W “Katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną” opisano też tendencje rozwojowe w taki sposób, który umożliwia odbiorcy łatwe zapoznanie się ze specyfiką danej usługi elektronicznej oraz dokonywanie porównań pomiędzy nimi.

Końcowa cześć raportu na temat, e-usług obejmuje opis usług niszowych w Polsce i na świecie oraz przedstawia perspektywę ich rozwoju w najbliższych latach. Całość zamyka rozdział podsumowujący, zawierający wnioski i rekomendacje.

Raport 2012 może być szczególnie pomocny dla osób zainteresowanych tym, jakie są możliwości wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (POIG 8.1 – działania wdrażanego przez PARP).