Skrócone terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a także przedsiębiorcami i organami publicznymi

10 lipca 2012 r. Minister Gospodarki zaproponował w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skrócenie terminów zapłaty faktur:
* pomiędzy przedsiębiorcami – do 60 dni
* między przedsiębiorcami a organami publicznymi – do 30 dni z możliwością wydłużenia do 60 dni kalendarzowych.

Wskazany wyżej 60-dniowy termin ma być zasadą, od której wyjątek może wynikać z umowy między przedsiębiorcami, chyba że byłoby to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

W transakcjach z organami publicznymi możliwe będzie wydłużenie 30-dniowego terminu zapłaty maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, o ile znajdzie to uzasadnienie w szczególnym charakterze lub szczególnych elementach umowy. Po terminie 60-dniowym wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie.

Termin 60-dniowy będzie natomiast zasadą w odniesieniu do jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych (chodzi zwłaszcza o szpitale).

W założeniach przewidziano również procedury weryfikacji lub przyjęcia. Jeśli w umowie strony zastrzegą sobie przeprowadzenie takiej procedury przez dłużnika – jej czas nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi.

Ponadto wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia należnej mu kwoty – w wysokości równoważnej 40 euro. Rekompensata miałaby być naliczana od chwili, w której wymagalne staną się odsetki i to bez konieczności wysłania dłużnikowi odrębnego wezwania do jej zapłaty. Będzie można na drodze sądowej dochodzić zwrotu wszelkich należności, jeśli koszty odzyskania zapłaty przekroczą kwotę stałej rekompensaty.

Leave a Reply

Your email address will not be published.