Kara porządkowa od organu podatkowego może wynieść najwyżej 2.800 zł

Minister Finansów zmienił wysokość kary porządkowej, która jest opisana w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Podniesiono jej maksymalną wysokość z obecnych 2.700 zł do 2.800 zł. Taka informacja wynika z opublikowanego 13 sierpnia br. obwieszczenia Ministra Finansów z 8 sierpnia 2012 r. Wyższą karę zapłacimy od 1 stycznia 2013 r.

Kara nakładana jest za ignorowanie organu podatkowego, według ustawy podlega jej:

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,
mogą zostać ukarani karą porządkową do 2 800 zł.

Podwyżka taka wprowadzana jest na początku każdego roku. Liczona jest według stopnia odpowiadającego wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach w porównaniu do takiego samego okresu czasu w roku poprzednim.

Według ustawy kara porządkowa nakładane jest w formie postanowienia, od którego służy zażalenie, które należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać m.in. zarzuty przeciwko postanowieniu oraz istotę, zakres i dowody dotyczące uzasadnienia żądania uchylenia postanowienia.
Osoba ukarana w przypadku niezłożenia zażalenia lub wniosku o uchylenie postanowienia, zobowiązana jest zapłacić karę w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.