Category Archives: reklamacje

Sprzedawca odmawia uznania reklamacji i nie wymienia towaru

Sprzedawca odmówił uznania mojej reklamacji i nie chce dokonać wymiany towaru na nowy. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, czy ma do tego prawo, jeśli do uszkodzenia towaru doszło w okresie gwarancji, ale to nie nabywca uszkodzenie to spowodował?

RPO odpowiada:

Za wady, ujawnione po wydaniu rzeczy kupującemu, ale powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w rzeczy sprzedanej w chwili jej wydania – ani sprzedawca ani gwarant odpowiedzialności prawnej wobec kupującego nie ponoszą. W związku z tym ewentualne roszczenia kupującego w związku z takimi wadami wobec sprzedawcy czy gwaranta są niestety bezzasadne, bo nie mają podstaw prawnych ani w przepisach o rękojmi ani w przepisach o gwarancji ani innych.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Zwrot gotówki a wymiana towaru

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, dlaczego gwarant odmówił mi zwrotu gotówki jak tego żądałem w reklamacji, a proponuje tylko naprawę towaru?

RPO odpowiada:

W takim wypadku najważniejsze są warunki ujęte w karcie gwarancyjnej.
Według prawa roszczenie o zwrot ceny przysługuje kupującemu tylko w stosunku do sprzedawcy towaru, nie można domagać się go od gwaranta, który wobec ku­pu­ją­ce­go udzielił gwarancji i zobowiązany jest tylko do usunięcia wad poprzez naprawę lub wy­mia­nę rzeczy w związku z tymi wadami.

O tym, jakie konkretne świadczenie czy świadczenia gwarant zobowiązuje się spełnić na rzecz kupującego w razie ujawnienia się w okresie gwarancji w określonym już towarze, na który udzielił gwarancji takich wad, które są objęte gwarancją  – decydują podane w karcie gwarancyjnej warunki gwarancji. Karta gwarancji powinna być wystawiona dla takiego towaru.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Okres gwarancji – rok jak w umowie, czy dwa jak w Unii?

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, dlaczego dla towaru jaki kupił nabywca, okres gwarancji podany w karcie gwarancyjnej, wynosi tylko rok, jeśli według przepisów unijnych okres gwarancji musi wynosić co najmniej 2 lata?

RPO odpowiada:

Po pierwsze należy odróżnić gwarancję od roszczeń konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w sprzedaży konsumenckiej, obowiązuje dwuletni termin dotyczący odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Ten podstawowy zakres odpowiedzialności może być uzupełniony udzieleniem gwarancji. Udzielenie gwarancji jest jednakże fakultatywne i następuje niezależnie od wyżej wymienionej odpowiedzialności sprzedawcy, a wspomniany termin nie ma tu zastosowania.
Źródło: www.rpo.gov.pl