Zwrot gotówki a wymiana towaru

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, dlaczego gwarant odmówił mi zwrotu gotówki jak tego żądałem w reklamacji, a proponuje tylko naprawę towaru?

RPO odpowiada:

W takim wypadku najważniejsze są warunki ujęte w karcie gwarancyjnej.
Według prawa roszczenie o zwrot ceny przysługuje kupującemu tylko w stosunku do sprzedawcy towaru, nie można domagać się go od gwaranta, który wobec ku­pu­ją­ce­go udzielił gwarancji i zobowiązany jest tylko do usunięcia wad poprzez naprawę lub wy­mia­nę rzeczy w związku z tymi wadami.

O tym, jakie konkretne świadczenie czy świadczenia gwarant zobowiązuje się spełnić na rzecz kupującego w razie ujawnienia się w okresie gwarancji w określonym już towarze, na który udzielił gwarancji takich wad, które są objęte gwarancją  – decydują podane w karcie gwarancyjnej warunki gwarancji. Karta gwarancji powinna być wystawiona dla takiego towaru.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.