Category Archives: praca

Karta wypadku przy pracy dla osób nie na etacie

Okoliczności i przyczyny wypadku w pracy ustala i spisuje zespół powołany przez pracodawcę w protokole powypadkowym, ale jeśli poszkodowanego nie łączył stosunek pracy z podmiotem, na rzecz którego wykonywał określone zadania, wówczas zamiast protokołu sporządza się kartę wypadku.

W odniesieniu do takiej karty wypadku Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził zmianę rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

  W jego myśl kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach:

 • pierwszy otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny,
 • drugi pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku,
 • trzeci jest przekazywany do ZUS-u, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

 

  W dalszych paragrafach rozporządzenie stanowi, że do karty wypadku dołącza się:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego (o ile pozwala na to jego stan),
 • zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
 • inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
 • dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku,
 • dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny.

 
Do rozporządzenia dołączony jest nowy wzór karty wypadku.

 
Więcej o wypadkach w pracy i możliwości uzyskania odszkodowania (zadośćuczynienia) przeczytają Państwo na stronie kancelarii.

 
Rozporządzenie ukazało się 9 sierpnia, obowiązuje od 24 sierpnia 2012 r.

Kasy fiskalne od 20 tyś zł – dla nowych i kontynuujących przedsiębiorców

Zmiany proponowane przez ministra finansów w zakresie kas rejestrujących (kasy fiskalne) mają obowiązywać od początku 2013 r. Dotkną one wielu przedsiębiorców i zakładają:

 • 20 tyś zł limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej tak dla nowych jak i kontynuujących działalność przedsiębiorców,
 • proporcjonalne do okresu prowadzenia działalności wyliczanie limitu przez nowe firmy,
 • objęcie obowiązkiem posiadania kas fiskalnych szkół nauki jazdy.

Należy dopowiedzieć, że w całej sprawie chodzi o podatników, którzy sprzedają towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Faktury wystawiane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie wliczają się do limitu 40 tyś zł (20 tyś od nowego roku).

 
Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasy fiskalne. Od tego obowiązku są jednak wyjątki wymienione w rozporządzeniu ministra finansów. W tej chwili rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych do końca 2012 r. Minister finansów zdecydował się przedłużyć zwolnienie z tego obowiązku o kolejne dwa lata – ale w mocno ograniczonym zakresie.

Faktury wystawione na 20 tyś zł rocznie (1 667 zł miesięcznego obrotu)

Projektowana zmiana rozporządzenia obniża limit obrotu, poniżej którego przedsiębiorca nie jest zmuszony do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 20 tys. zł rocznie. Dziś jest to kwota 40 tyś zł. Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowa działalność

Limit dla przedsiębiorców otwierających własny biznes ustanowiono na 20 tyś – i ten się nie zmienia. Inny będzie za to sposób wyliczania tego limitu. Dziś bez znaczenia jest, czy przedsiębiorca rozpoczął działalność w styczniu czy w grudniu – przy obrocie powyżej 20 tyś zł musi stosować kasę fiskalną. Od początku 2013 r. kasę fiskalną będzie musiał kupić każdy, kto wystawi faktury proporcjonalnie do tej kwoty (czyli ok. 1667 zł za miesiąc). Nie będzie to dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2012 r. – ich niezależnie od chwili otwarcia firmy nadal liczy się uwzględniając obrót na poziomie 20 tyś zł w skali całego roku.

Okresy przejściowe

Nowe rozporządzenie miałoby obowiązywać od początku 2013 r. do końca 2014 r.
Projekt rozporządzenia przewiduje, iż podatnicy, którzy z dniem jego wejścia w życie stracą prawo do stosowania zwolnienia, będą zobowiązani ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej od 1 marca 2013 r.

Koszty

Kasa fiskalna kosztuje ok. 600 – 1000 zł (ale są też takie za 3000 zł). Można starać się o częściową refundację wydatków w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.). Jej zakup łączy się z innymi obowiązkami:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 • przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (przy czym w określonych sytuacjach przepisy przewidują zawieszenie, np. w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, lub przerwanie biegu przedawnienia np. zastosowanie środka egzekucyjnego, co wpływa na wydłużenie tego okresu),
 • trzeba także liczyć się z koniecznością np. udostępnienia kas do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów.

Szkoły nauki jazdy z kasą

Dziś szkoły nauki jazdy nie są objęte obowiązkiem posiadania kas, co zmieni się w 2013 r. – zostaną potraktowani na równi z innymi przedsiębiorcami. Dziś pod warunkiem udziału obrotów z tytułu sprzedaży w obrotach ogółem przedsiębiorcy był wyższy niż 80% – nie muszą rejestrować obrotu za pomocą kas. Resort finansów uzasadnia tę zmianę pojawiającymi się sygnałami o zaniżaniu obrotów przez tę grupę przedsiębiorców.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia:

Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, lecz stopniowe jego wprowadzanie. Projektowane rozporządzenie stanowi zatem kolejny krok wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie w art. 111 ust. 1, z godnie z którą do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

 

Inaczej liczony limit dochodu dla małżonków i konkubentów na potrzeby ulgi prorodzinnej dyskryminuje związki pozamałżeńskie.

Ze względu na przepisy przewidujące zależność wysokości ulgi prorodzinnej dla rodziców mających jedno dziecko od wysokości dochodów, ci lepiej sytuowani nie mają możliwości odliczenia od podatku jakichkolwiek kwot. Nie jest to jednak jedyny warunek konieczny do preferencyjnych warunków płacenie podatków. Oto bowiem okazuje się, że dodatkowym kryterium przyznawania ulgi na dziecko jest status związku rodziców dziecka – ci bez ślubu mogą być traktowani gorzej.

Limit, do którego ulga rodzinna należy się rodzicom dziecka wynosi 112 tyś zł zarobków rocznych. Inaczej jednak jest traktowane są związki małżeńskie, gdzie te 112 tyś zł liczone jest łącznie, czyli przy jednym pracującym rodzicu, choćby osiągał dochody tego właśnie rzędu, przy drugim rodzicu niepracującym – ulga się należy. W przypadku rodziców, którzy nie zawarli małżeństwa, ulga ta liczona jest po warunkiem, że żaden z rodziców nie osiąga dochodów wyższych niż 56 tysiące złotych. Traci wówczas cała trójka, nawet jeśli wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Nowe przepisy wprowadzają dotąd nieokreślone pojęcie podatników, którzy mają wspólne dziecko, ale nie pozostają w związku małżeńskim. Co to jednak z pocieszenie dla par, w których jedno z rodziców zostaje z dzieckiem w domu, a drugie pracuje na utrzymanie całej trójki? Przeczy to zasadzie równości.

I tak jak nie budzi zastrzeżeń uwarunkowanie ulgi od dochodów rodziców, tak nierówne traktowanie małżeństw i konkubinatów jest mocno kontrowersyjne.

Dzisiaj regulacja prawna przyznaje ulgę rodzinną tak rodzicom, jak i opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym, a więc osobom posiadającym władzę rodzicielską, a w przypadku dzieci pełnoletnich uzależniona jest od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. W konsekwencji konkubenci i małżonkowie korzystają dziś z ulgi na tych samych zasadach.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzenia, czy cudzoziemiec, którego przyjmują do pracy, jest w Polsce legalnie.

Pracodawca, który zamierza przyjąć do pracy cudzoziemca, musi najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Jeśli zatrudni osobę przebywającą w Polsce nielegalnie, będzie narażony na grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo może odczuć sankcje w postaci pozbawienia możliwości wnioskowania o dofi­nan­sowania unijne, obowiązku zwrotu pomocy czy wykluczenia z postępowań na za­mówie­nie publiczne.
Nowe regulacje przewiduje ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769). Została opublikowana 6 lipca 2012 r. Akt wejdzie w życie 21 lipca 2012 r.

O tym, ile zarabiać musi wykwalifikowany cudzoziemiec, czytaj tutaj.