Karta wypadku przy pracy dla osób nie na etacie

Okoliczności i przyczyny wypadku w pracy ustala i spisuje zespół powołany przez pracodawcę w protokole powypadkowym, ale jeśli poszkodowanego nie łączył stosunek pracy z podmiotem, na rzecz którego wykonywał określone zadania, wówczas zamiast protokołu sporządza się kartę wypadku.

W odniesieniu do takiej karty wypadku Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził zmianę rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

  W jego myśl kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach:

 • pierwszy otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny,
 • drugi pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku,
 • trzeci jest przekazywany do ZUS-u, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

 

  W dalszych paragrafach rozporządzenie stanowi, że do karty wypadku dołącza się:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego (o ile pozwala na to jego stan),
 • zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
 • inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
 • dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku,
 • dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny.

 
Do rozporządzenia dołączony jest nowy wzór karty wypadku.

 
Więcej o wypadkach w pracy i możliwości uzyskania odszkodowania (zadośćuczynienia) przeczytają Państwo na stronie kancelarii.

 
Rozporządzenie ukazało się 9 sierpnia, obowiązuje od 24 sierpnia 2012 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.