Category Archives: praca

Deregulacja – ułatwienie życia przedsiębiorcom

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378). Nowe rozwiązania mają przynieść ułatwienia w takich obszarach jak podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, rachunkowość, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe i opłaty skarbowe czy rynek finansowy.

Najważniejsze zmiany to.:

 • zniesienie obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ (płatnik będzie przekazywał raport raz na rok, a częściej – na żądanie pracownika);
 • skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, a tym samym skrócenie czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących;
 • wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu – z 31 marca do 30 września następnego roku;
 • wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku;
 • zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników (Minister będzie wydawał ogólną interpretację podatkową na wniosek każdego podatnika, a nie tylko z urzędu jak obecnie);
 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (dzięki temu odpowiedzialność np. przedsiębiorstwa budowlanego ograniczy się tylko do etapu budowy obiektu, a nie całego wieloletniego kontraktu);
 • obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych z 6.713 do 1.000 zł,
 • likwidacja Monitora Polskiego B, a tym samym zniesienie kosztownego obowiązku ogłaszania w nim sprawozdań finansowych;
 • zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego (obecnie każde ogłoszenie, które powinno być zamieszczone w prasie, musi być jednocześnie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii projektów budowlanych pod kątem spełniania przepisów BHP;
 • umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego;
 • wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące te materiały w ramach prowadzonej działalności.

Źródło: LexPolonica.

Wystarczy faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Zarówno zaprzestanie, jak i zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej może zwalniać przedsiębiorcę z obowiązku odprowadzania składek do ZUS.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu kwestii podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku z czasowym zaprzestaniem działalności. Wyrok zapadł 17 czerwca 2011 r. (II UK 377/10).

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zawieszenie nie jest czasowym jej zaprzestaniem, ale znaczącym ograniczeniem. Podczas gdy zaprzestanie oznacza całkowity brak aktywności, przy zawieszeniu przedsiębiorca ma prawo wykonywać wiele czynności, np. takie, które zmierzają do zachowania lub zagwarantowania źródła przychodów. Obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynika z faktycznego jej prowadzenia. Może być więc tak, że osoba, która zaprzestała prowadzenia biznesu, choćby tego nie zgłosiła, nie podlega ubezpieczeniu, a osoba aktywnie działająca mimo formalnego zawieszenia działalności musi odprowadzać składki.

Inspekcja pracy skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców podejrzewanych o fałszerstwa.

Coraz więcej pracodawców inspekcja pracy podejrzewa o fałszerstwa. Walcząc z problemem inspekcja skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców fałszujących m.in. ewidencję czasu pracy i zaświadczenia lekarskie.

W ciągu ubiegłego roku o 1/3 wzrosła liczba zawiadomień kierowanych przez inspektorów pracy do prokuratury o podejrzeniu fałszowania dokumentów przez pracodawców. Niewielu zdaje sobie sprawę, że podawanie nieprawdziwych danych bądź ich fałszowanie w dokumentach nie jest zwykłym wykroczeniem. To przestępstwo, za które można zostać pozbawionym wolności do lat pięciu.

Właściciel firmy budowlanej z woj. wielkopolskiego przez pół roku będzie musiał wykonywać nieodpłatne prace społeczne. To kara, jaką nałożył na niego sąd za przerobienie zaświadczenia lekarskiego. To jeden z przykładów fałszowania dokumentacji pracowniczej, które jest coraz skuteczniej ścigana, gdyż zmieniła się procedura umarzania takich spraw.

Pracodawcy najczęściej poświadczają nieprawdę w ewidencji czasu pracy, bo chcą uniknąć wykazania pracy w godzinach nadliczbowych. Zdarza się, że prowadzą podwójną ewidencję. Taka praktyka została ujawniona w tym roku w jednej z placówek oświatowych z woj. kujawsko-pomorskiego. – Okazało się, że jedną ewidencję czasu pracy terapeutów prowadzono na potrzeby pozyskiwania środków unijnych.

Na własne potrzeby prowadzono drugą ewidencję, która wskazywała rzeczywisty czas pracy – mówi Katarzyna Pietraszak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. z kolei kontrola w zakładzie produkcji drzewnej z województwa warmińsko-mazurskiego wykazała, że pracodawca prowadził dwie listy obecności pracowników. Oficjalna wykazywała pracę od poniedziałku do piątku, po osiem godzin dziennie. Wynikało z niej też, że pracownicy mają wolne soboty. Lista nieformalna wskazywała natomiast, że podwładni faktycznie wykonywali pracę przez dziewięć godzin w dni powszednie oraz w soboty. Inspektor pracy z okręgowego inspektoratu w Olsztynie skierował w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 kodeksu karnego. Przewiduje on, że naruszeniem przepisów o ubezpieczeniu społecznym jest niezgłaszanie – nawet za zgodą zainteresowanego – wymaganych danych albo zgłaszanie nieprawdziwych informacji mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.

Źródło: www.ekoinfo.pl