Czynione porządki w przepisach dotyczących obowiązków Ministra Administracji i Cyfryzacji

W związku z powołaniem jesienią 2011 r. nowej funkcji Ministra Administracji i Cyfryzacji zaszła potrzeba zmian w regulacji prawnej.
Parlament podjął, a Prezydent podpisał zmiany w ustawie o działach administracji rządowej. I tak w wyniku zmian nastąpiło m.in. przekazanie zadań dotyczących:

  • przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
  • usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

do obowiązków nowo powołanego ministra. Jest to jasną konsekwencją charakteru tych zadań, które są właściwe ministrowi do spraw administracji publicznej.

Oprócz tego doprecyzowano zakres działu informatyzacja przez dodanie nowych zadań:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
  • rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie,
  • koordynacja interoperacyjności,
  • rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług medialnych, z wyłączeniem polityki audiowizualnej w zakresie działalności kulturalnej.

Uzasadnieniem dla tej zmiany jest tożsamość tematyczna działań zawartych w dziale informatyzacja. Doprecyzowano jednocześnie zakres działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

Łącznie przytoczone wyżej zmiany usankcjonowały podział wcześniejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.