Category Archives: spółki

Europejskie prawo spółek w jednym akcie?

Od 20 lutego do 14 maja 2012 r. trwają ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje dotyczące przyszłości europejskiego prawa spółek. Chodzi o zweryfikowanie, czy istniejące ramy prawne przystają do obecnych potrzeb.

Publiczne konsultacje są przeprowadzane drogą internetową, pod adresem: www.ec.europa.eu, a obejmują następujące kwestie:

  • Cele i zakres zastosowania europejskiego prawa spółek – Jakie powinny być główne cele europejskiego prawa spółek? Czy obowiązujące przepisy odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom? Jakie dziedziny wymagają dalszych zmian? Jakie są zależności między prawem spółek a ładem korporacyjnym?
  • Ujednolicanie europejskiego prawa spółek – Czy należy połączyć obowiązujące dyrektywy w sprawie prawa spółek w jeden akt prawny?
  • Przyszłość form prawnych unijnych spółek –Jakie są zalety i słabe strony form prawnych spółek w UE? Czy należy dokonać weryfikacji istniejących form spółek oraz zbadać możliwości zastosowania alternatywnych instrumentów?
  • Transgraniczna mobilność spółek – Co można zrobić, aby ułatwić transgraniczne przenoszenie siedziby przedsiębiorstwa? Jakie rozwiązania stosować w przypadku transgranicznego podziału spółki na dwie różne jednostki? Czy przepisy w zakresie fuzji transgranicznych wymagają weryfikacji?
  • Grupy spółek – Czy istnieje zapotrzebowanie na stosowanie środków z zakresu polityki UE w tej dziedzinie?
  • Zasady dotyczące kapitału w spółkach europejskich – Czy obowiązujące minimalne wymogi kapitałowe oraz przepisy dotyczące zachowania kapitału wymagają zmiany i aktualizacji?

Harmonizacja europejskiego prawa spółek obejmuje ochronę interesów akcjonariuszy lub wspólników i innych stron, wymogi dotyczące składników kapitału spółek akcyjnych i jego utrzymywania, oferty przejęcia, obowiązek ujawnień dotyczący oddziałów, połączenia i podziały spółek, minimalne przepisy dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prawa akcjonariuszy i wspólników oraz sprawozdania finansowe i rachunkowość. Uwzględnia się przy tym różne formy prawne spółek, takie jak spółka europejska (SE), europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) i spółdzielnia europejska (SCE).

Wyniki konsultacji zostaną przeanalizowane, a następnie opublikowane zostanie oświadczenie podsumowujące, które da podstawę do dalszych działań.

Źródło: europa.eu

Zniesienie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych w procedurze cywilnej

3 maja 2012 r. wejdą w życie przepisy, które zniosą odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Po tej dacie sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zostaną poddane regułom ogólnym.

Ustawodawca stwierdził, że nie ma obecnie podstaw do rozróżniania postępowania gospodarczego od zwykłego postępowania w sprawach cywilnych. Za zbyt daleko idący uznano formalizm dotychczasowego postępowania w sprawach gospodarczych (związany m.in. z prekluzją), a za nieuzasadnione zapatrywanie, że profesjonalizm w stosunkach gospodarczych równa się profesjonalizmowi w zakresie wiedzy prawniczej i jej praktycznego stosowania. Nowego znaczenia po nowelizacji nabierze także instytucja tzw. informacyjnego słuchania stron (art. 212 k.p.c.). Najbardziej eksponowane zmiany dotyczą zwiększenia wysokości grzywien nakładanych przez sąd (art. 1052 k.p.c.) oraz obowiązku ogłoszenia postanowienia o wszczęciu egzekucji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Szybciej, sprawniej, lepiej
Nowelizacja stanowi, że strony i uczestnicy postępowania zobowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami oraz przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

W akcie skonkretyzowano obowiązki sądu w zakresie pozyskiwania od stron i uczestników postępowania materiału procesowego w ramach tzw. informacyjnego słuchania stron. Wprowadzono zmianę dotyczącą skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego oraz modyfikacje regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji. Zmiany polegają na wprowadzeniu tzw. zażalenia poziomego w odniesieniu do niektórych postanowień sądu drugiej instancji (wiąże się to częściowo z judykaturą Trybunału Konstytucyjnego) oraz ustanowieniu możliwości zaskarżenia zażaleniem kasatoryjnych orzeczeń sądu drugiej instancji w celu poddania ich kontroli Sądu Najwyższego.

 

Inspekcja pracy skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców podejrzewanych o fałszerstwa.

Coraz więcej pracodawców inspekcja pracy podejrzewa o fałszerstwa. Walcząc z problemem inspekcja skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców fałszujących m.in. ewidencję czasu pracy i zaświadczenia lekarskie.

W ciągu ubiegłego roku o 1/3 wzrosła liczba zawiadomień kierowanych przez inspektorów pracy do prokuratury o podejrzeniu fałszowania dokumentów przez pracodawców. Niewielu zdaje sobie sprawę, że podawanie nieprawdziwych danych bądź ich fałszowanie w dokumentach nie jest zwykłym wykroczeniem. To przestępstwo, za które można zostać pozbawionym wolności do lat pięciu.

Właściciel firmy budowlanej z woj. wielkopolskiego przez pół roku będzie musiał wykonywać nieodpłatne prace społeczne. To kara, jaką nałożył na niego sąd za przerobienie zaświadczenia lekarskiego. To jeden z przykładów fałszowania dokumentacji pracowniczej, które jest coraz skuteczniej ścigana, gdyż zmieniła się procedura umarzania takich spraw.

Pracodawcy najczęściej poświadczają nieprawdę w ewidencji czasu pracy, bo chcą uniknąć wykazania pracy w godzinach nadliczbowych. Zdarza się, że prowadzą podwójną ewidencję. Taka praktyka została ujawniona w tym roku w jednej z placówek oświatowych z woj. kujawsko-pomorskiego. – Okazało się, że jedną ewidencję czasu pracy terapeutów prowadzono na potrzeby pozyskiwania środków unijnych.

Na własne potrzeby prowadzono drugą ewidencję, która wskazywała rzeczywisty czas pracy – mówi Katarzyna Pietraszak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. z kolei kontrola w zakładzie produkcji drzewnej z województwa warmińsko-mazurskiego wykazała, że pracodawca prowadził dwie listy obecności pracowników. Oficjalna wykazywała pracę od poniedziałku do piątku, po osiem godzin dziennie. Wynikało z niej też, że pracownicy mają wolne soboty. Lista nieformalna wskazywała natomiast, że podwładni faktycznie wykonywali pracę przez dziewięć godzin w dni powszednie oraz w soboty. Inspektor pracy z okręgowego inspektoratu w Olsztynie skierował w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 kodeksu karnego. Przewiduje on, że naruszeniem przepisów o ubezpieczeniu społecznym jest niezgłaszanie – nawet za zgodą zainteresowanego – wymaganych danych albo zgłaszanie nieprawdziwych informacji mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.

Źródło: www.ekoinfo.pl