Category Archives: przedsiębiorcy

Zniesienie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych w procedurze cywilnej

3 maja 2012 r. wejdą w życie przepisy, które zniosą odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Po tej dacie sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zostaną poddane regułom ogólnym.

Ustawodawca stwierdził, że nie ma obecnie podstaw do rozróżniania postępowania gospodarczego od zwykłego postępowania w sprawach cywilnych. Za zbyt daleko idący uznano formalizm dotychczasowego postępowania w sprawach gospodarczych (związany m.in. z prekluzją), a za nieuzasadnione zapatrywanie, że profesjonalizm w stosunkach gospodarczych równa się profesjonalizmowi w zakresie wiedzy prawniczej i jej praktycznego stosowania. Nowego znaczenia po nowelizacji nabierze także instytucja tzw. informacyjnego słuchania stron (art. 212 k.p.c.). Najbardziej eksponowane zmiany dotyczą zwiększenia wysokości grzywien nakładanych przez sąd (art. 1052 k.p.c.) oraz obowiązku ogłoszenia postanowienia o wszczęciu egzekucji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Szybciej, sprawniej, lepiej
Nowelizacja stanowi, że strony i uczestnicy postępowania zobowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami oraz przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

W akcie skonkretyzowano obowiązki sądu w zakresie pozyskiwania od stron i uczestników postępowania materiału procesowego w ramach tzw. informacyjnego słuchania stron. Wprowadzono zmianę dotyczącą skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego oraz modyfikacje regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji. Zmiany polegają na wprowadzeniu tzw. zażalenia poziomego w odniesieniu do niektórych postanowień sądu drugiej instancji (wiąże się to częściowo z judykaturą Trybunału Konstytucyjnego) oraz ustanowieniu możliwości zaskarżenia zażaleniem kasatoryjnych orzeczeń sądu drugiej instancji w celu poddania ich kontroli Sądu Najwyższego.

 

Inspekcja pracy skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców podejrzewanych o fałszerstwa.

Coraz więcej pracodawców inspekcja pracy podejrzewa o fałszerstwa. Walcząc z problemem inspekcja skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców fałszujących m.in. ewidencję czasu pracy i zaświadczenia lekarskie.

W ciągu ubiegłego roku o 1/3 wzrosła liczba zawiadomień kierowanych przez inspektorów pracy do prokuratury o podejrzeniu fałszowania dokumentów przez pracodawców. Niewielu zdaje sobie sprawę, że podawanie nieprawdziwych danych bądź ich fałszowanie w dokumentach nie jest zwykłym wykroczeniem. To przestępstwo, za które można zostać pozbawionym wolności do lat pięciu.

Właściciel firmy budowlanej z woj. wielkopolskiego przez pół roku będzie musiał wykonywać nieodpłatne prace społeczne. To kara, jaką nałożył na niego sąd za przerobienie zaświadczenia lekarskiego. To jeden z przykładów fałszowania dokumentacji pracowniczej, które jest coraz skuteczniej ścigana, gdyż zmieniła się procedura umarzania takich spraw.

Pracodawcy najczęściej poświadczają nieprawdę w ewidencji czasu pracy, bo chcą uniknąć wykazania pracy w godzinach nadliczbowych. Zdarza się, że prowadzą podwójną ewidencję. Taka praktyka została ujawniona w tym roku w jednej z placówek oświatowych z woj. kujawsko-pomorskiego. – Okazało się, że jedną ewidencję czasu pracy terapeutów prowadzono na potrzeby pozyskiwania środków unijnych.

Na własne potrzeby prowadzono drugą ewidencję, która wskazywała rzeczywisty czas pracy – mówi Katarzyna Pietraszak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. z kolei kontrola w zakładzie produkcji drzewnej z województwa warmińsko-mazurskiego wykazała, że pracodawca prowadził dwie listy obecności pracowników. Oficjalna wykazywała pracę od poniedziałku do piątku, po osiem godzin dziennie. Wynikało z niej też, że pracownicy mają wolne soboty. Lista nieformalna wskazywała natomiast, że podwładni faktycznie wykonywali pracę przez dziewięć godzin w dni powszednie oraz w soboty. Inspektor pracy z okręgowego inspektoratu w Olsztynie skierował w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 kodeksu karnego. Przewiduje on, że naruszeniem przepisów o ubezpieczeniu społecznym jest niezgłaszanie – nawet za zgodą zainteresowanego – wymaganych danych albo zgłaszanie nieprawdziwych informacji mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.

Źródło: www.ekoinfo.pl

Internetowe ułatwienia dla przedsiębiorców.

Nowe regulacje umożliwiające samorejestrację firmy przez internet, uzyskanie danych o partnerach biznesowych, określające nowe warunki zawieszenia działalności z zachowaniem ciągłości składkowej obowiązują od 1 lipca 2011 r.

Funkcjonalna ewidencja
Na mocy wprowadzonych przepisów przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), choć można w określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony nieprawidłowo, system automatycznie poinformuje o tym wnioskodawcę, wskazując błędy.
Podstawową formą wpisu do CEIDG jest tzw. samorejestracja, czyli składnie wniosku za pomocą formularza na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Inną formą jest złożenie wniosku w urzędzie gminy niezależnym od miejsca zameldowania, który zostanie wpisany do systemu przez urzędników. Składając wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT.

z witryny CEIDG można uzyskać dane dotyczące firmy (adres, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, posiadane zezwolenia i koncesje, itp.). Nie dotyczy to danych osobistych prowadzącego działalność, który też zadecyduje, czy udostępnić adres e-mail firmy i jej strony internetowej.

Pełnomocnicy w rejestrze
w tym elektronicznym systemie powstanie rejestr pełnomocnictw, co zakończy kłopotliwy obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, o ile fakt jego udzielenia zostanie wcześniej uwidoczniony w CEIDG. Będzie to szczególnie przydatne pełnomocnikom występującym w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną.
Zgodnie z przepisami rejestr ma ruszyć od 1 stycznia 2012 r.

Odpowiedź punktu kontaktowego w ciągu 14 dni
Przyjęte rozwiązania skrócą czas czekania na odpowiedzi z tzw. punktu kontaktowego. Jego zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Organy zobowiązane do udzielania informacji punktowi kontaktowemu będą musiały to robić w ściśle określonych terminach (tj. nie później niż w ciągu 7 dni roboczych lub 14 dni, gdy są konieczne konsultacje z innymi organami), a nie niezwłocznie – jak obecnie. Nowe regulacje prawne przyspieszą proces pozyskiwania praktycznych informacji związanych z zakładaniem firmy.

Zawieszenie bez wpływu na ciągłość składek
Ważne zmiany dotyczą zawieszania działalności gospodarczej. Nowe przepisy umożliwiają zawieszenie działalności na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni, przy czym minimalny okres zawieszenia to 30 dni (w lutym krótszy). Zapis ten zapewni ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dotychczas minimalny okres zawieszenia działalności wynosił miesiąc, a to uniemożliwiało przedsiębiorcom zachowanie ciągłości uprawnień z ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowo Ustawa wychodząc na przeciw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w różnych formach, umożliwia zawieszenie działalności w jednej z nich, jednocześnie utrzymując pozostałe.

Nowe rozwiązania wymusiły nowelizację innych ustaw, w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Większość przepisów nowelizacji zaczęła obowiązywać 1 lipca br. Wyjątkami są: art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte, art. 1 pkt 7 lit. b i lit. e, art. 1 pkt 8 oraz art. 4 – wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. oraz art. 6 – zacznie obowiązywać 12 lipca br.