Category Archives: Sąd Najwyższy

Błędy w ustaleniach faktycznych jako podstawa sporządzania kasacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, czy podstawą sporządzania kasacji w sprawach karnych mogą być błędy w ustaleniach faktycznych poczynione przez sąd?

Kasacja nie może kwestionować ustaleń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia.

Rzecznik Praw Obywatelskich powołując się na wyrok Sądu Najwyższego negatywnie odpowiada na zadane pytanie:

„Sąd Najwyższy orzekając w trybie kasacji nie jest władny dokonywać ponownej oceny dowodów i na podstawie własnej oceny kontrolować poprawność dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych. Zadaniem SN jest jedynie sprawdzenie, czy dokonując ustaleń faktycznych orzekające w obu instancjach sądy nie dopuściły się rażącego naruszenia reguł procedowania, co mogło mieć wpływ na ustalenia faktyczne, a w kon­sekwencji na treść wyroku.

Innymi słowy, kontroli podlegają nie same ustalenia faktyczne, ale sposób ich dokonania ..” ( wyrok SN z dnia 06.09.1996r. II KKN 63/96, OSNKW 1997, z1-2, poz.11).
Źródło: www.rpo.gov.pl

Wystarczy faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Zarówno zaprzestanie, jak i zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej może zwalniać przedsiębiorcę z obowiązku odprowadzania składek do ZUS.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu kwestii podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku z czasowym zaprzestaniem działalności. Wyrok zapadł 17 czerwca 2011 r. (II UK 377/10).

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zawieszenie nie jest czasowym jej zaprzestaniem, ale znaczącym ograniczeniem. Podczas gdy zaprzestanie oznacza całkowity brak aktywności, przy zawieszeniu przedsiębiorca ma prawo wykonywać wiele czynności, np. takie, które zmierzają do zachowania lub zagwarantowania źródła przychodów. Obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynika z faktycznego jej prowadzenia. Może być więc tak, że osoba, która zaprzestała prowadzenia biznesu, choćby tego nie zgłosiła, nie podlega ubezpieczeniu, a osoba aktywnie działająca mimo formalnego zawieszenia działalności musi odprowadzać składki.