Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna liberalizację rynku gazu

2 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, który modyfikuje system obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w Polsce.

Projekt wprowadza możliwość utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w magazynach znajdujących się poza Polską pod warunkiem gwarancji dostarczenia tych zapasów do polskiego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ciągu 40 dni.

Z 50 do 100 mln m3 zwiększono limit rocznego przywozu gazu uprawniającego do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego.

Obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego zostaje ograniczony wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych pełniących funkcję pośrednią między się przywozem tego surowca, a dalszą jego odsprzedażą odbiorcom w Polsce. o zwolnienie z tego obowiązku mogłyby się ubiegać przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają taką działalność na polskim rynku.

– Nasze propozycje mają ułatwić nowym przedsiębiorstwom wejście na polski rynek gazu ziemnego oraz zmniejszyć obowiązki firm już na nim działającym – mówi wicepremier Waldemar Pawlak.

Źródło: www.mg.gov.pl

Zapowiadane przez rząd zmiany odnośnie handlu internetowego.

Klienci internetowi będą bezpieczniejsi. Według rządowych zapowiedzi sprzedawcy będą zobowiązani do podawania danych potrzebnych do nawiązania szybkiego kontaktu, będą też musieli zapewnić klientom możliwość weryfikacji poprawności informacji podanych podczas składania zamówienia, a także dokonać ich korekty przed ostatecznym wysłaniem.

To założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które 7 czerwca 2011 r. przyjął Rząd. Propozycję zmian przedłożył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Nowe obowiązki będą dotyczyły przedsiębiorców prowadzących handel w internecie i pozwolą klientom kontrolować proces składania zamówienia. Rząd planuje też wprowadzić przepisy obejmujące reklamę internetową zawodu regulowanego, a przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne, będą doprecyzowane.

Możliwość weryfikacji i ułatwiony kontakt ze sprzedwcą
w założeniach wprowadzono zapis już dziś powszechnie stosowany, a dodatkowo zabezpieczający klientów. Będą mieli oni możliwość sprawdzenia, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a w razie potrzeby można będzie dokonać korekty przed ostatecznym wysłaniem.

Poza tym nakłada się na przedsiębiorców świadczących usługi w internecie obowiązek podawania danych umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu np. numer telefonu firmy lub formularza on-line, który daje możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na wskazany adres poczty internetowej. Dziś sprzedający podają najczęściej tylko adres e-mail, co w praktyce oznacza długi czas oczekiwania odpowiedzi na zadane pytanie.

Wprowadzono także zalecenie, aby przystosować witryny sieciowe do obsługi przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niewidome i słabowidzące.

Sposób na niechciane sms-y
Rząd w projektowanej Ustawie zapowiada długo oczekiwane zmiany w zakresie tzw. informacji handlowej. Nowe przepisy uregulują kwestie wiadomości e-mail, sms czy mms, na które odbiorca nie wyrażał jasnej zgody. Klient otrzymujący tą drogą informację handlową uzyska jednocześnie dane o firmie, która bezpośrednio te informacje rozpowszechnia. Dziś rzeczywisty nadawca takiej informacji – czyli reklamy – „chowa się” za plecami firmy, która tylko wysyła wiadomości. w tej regulacji będzie chodziło np. o te sytuacje, kiedy jeden usługodawca promuje się poprzez konkursy czy loterie, a te organizowane są przez inny podmiot, który własną nazwą firmuje imprezę przez wysyłkę informacji handlowej zachęcającej do wzięcia udziału w konkursie.
Długo oczekiwaną zmianą będzie też regulacja prawna, która zobowiąże firmę wysyłającą taki spam do poinformowania klienta, w jaki sposób odmówić dalszego otrzymywania niechcianych wiadomości. Obecnie klient nie ma realnej szansy na wyrażenie swojego sprzeciwu względem uporczywie wysyłanych e-maili, smsów lub mmsów.

Dane osobowe chronione blokadą dostępu
w omawianym projekcie uwzględniono konieczność uporządkowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez wyłączenie odpowiedzialności pośredników w przekazywaniu danych. Odnosi się to do wyszukiwarek internetowych i innych stron dających możliwość dostępu do tych danych.
Zakłada się dodatkowo regulację procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Ma powstać szybki mechanizm umożliwiający uprawnionemu bądź usługodawcy obrony swych praw, przed rozpoczęciem drogi sądowej.

Informacje w punkcie kontaktowym
Dla realizacji zapisów Ustawy Rząd proponuje, by Minister Gospodarki prowadził lub organizował w inny sposób punkty kontaktowe dla usługodawców i usługobiorców. Ich zadaniem byłoby udzielanie np. ogólnych informacji na temat praw i obowiązków, procedur reklamacyjnych, sposobu naprawiania szkody w przypadku sporów. Mają też wskazać, gdzie można się udać, by otrzymać dalsze informacje lub praktyczną pomoc. Minister byłby zobowiązany zapewnić środki finansowe na realizację tych zadań.

Źródło: www.premier.gov.pl.

Internetowe ułatwienia dla przedsiębiorców.

Nowe regulacje umożliwiające samorejestrację firmy przez internet, uzyskanie danych o partnerach biznesowych, określające nowe warunki zawieszenia działalności z zachowaniem ciągłości składkowej obowiązują od 1 lipca 2011 r.

Funkcjonalna ewidencja
Na mocy wprowadzonych przepisów przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), choć można w określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony nieprawidłowo, system automatycznie poinformuje o tym wnioskodawcę, wskazując błędy.
Podstawową formą wpisu do CEIDG jest tzw. samorejestracja, czyli składnie wniosku za pomocą formularza na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Inną formą jest złożenie wniosku w urzędzie gminy niezależnym od miejsca zameldowania, który zostanie wpisany do systemu przez urzędników. Składając wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT.

z witryny CEIDG można uzyskać dane dotyczące firmy (adres, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, posiadane zezwolenia i koncesje, itp.). Nie dotyczy to danych osobistych prowadzącego działalność, który też zadecyduje, czy udostępnić adres e-mail firmy i jej strony internetowej.

Pełnomocnicy w rejestrze
w tym elektronicznym systemie powstanie rejestr pełnomocnictw, co zakończy kłopotliwy obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, o ile fakt jego udzielenia zostanie wcześniej uwidoczniony w CEIDG. Będzie to szczególnie przydatne pełnomocnikom występującym w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną.
Zgodnie z przepisami rejestr ma ruszyć od 1 stycznia 2012 r.

Odpowiedź punktu kontaktowego w ciągu 14 dni
Przyjęte rozwiązania skrócą czas czekania na odpowiedzi z tzw. punktu kontaktowego. Jego zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Organy zobowiązane do udzielania informacji punktowi kontaktowemu będą musiały to robić w ściśle określonych terminach (tj. nie później niż w ciągu 7 dni roboczych lub 14 dni, gdy są konieczne konsultacje z innymi organami), a nie niezwłocznie – jak obecnie. Nowe regulacje prawne przyspieszą proces pozyskiwania praktycznych informacji związanych z zakładaniem firmy.

Zawieszenie bez wpływu na ciągłość składek
Ważne zmiany dotyczą zawieszania działalności gospodarczej. Nowe przepisy umożliwiają zawieszenie działalności na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni, przy czym minimalny okres zawieszenia to 30 dni (w lutym krótszy). Zapis ten zapewni ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dotychczas minimalny okres zawieszenia działalności wynosił miesiąc, a to uniemożliwiało przedsiębiorcom zachowanie ciągłości uprawnień z ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowo Ustawa wychodząc na przeciw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w różnych formach, umożliwia zawieszenie działalności w jednej z nich, jednocześnie utrzymując pozostałe.

Nowe rozwiązania wymusiły nowelizację innych ustaw, w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Większość przepisów nowelizacji zaczęła obowiązywać 1 lipca br. Wyjątkami są: art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte, art. 1 pkt 7 lit. b i lit. e, art. 1 pkt 8 oraz art. 4 – wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. oraz art. 6 – zacznie obowiązywać 12 lipca br.

Współpraca za pomocą systemu IMI

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług reguluje kwestię usług świadczonych na arenie międzynarodowej z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI – Internal Market Information System). w przypadku braku dostępu do tego teleinformatycznego systemu, współpraca międzynarodowa powinna odbywać się z wykorzystaniem innych środków komunikacji, w szczególności środków komunikacji elektronicznej.

System IMI umożliwia m.in. wymianę informacji dotyczących zakresu świadczonych przez danego usługodawcę usług oraz przeprowadzaniu kontroli jego działalności. Organy powołane do wykonywania tych zadań będą pełniły funkcje instytucji właściwej, instytucji powiązanej, koordynatora delegowanego lub koordynatora alertu.

Do zadań organu pełniącego funkcję instytucji właściwej będzie należało występowanie z wnioskiem o udzielenie informacji na temat usługodawcy lub przeprowadzenie kontroli jego działania do analogicznego organu z innego państwa członkowskiego. Będzie to proces wzajemny – oprócz występowania z wnioskiem, instytucja właściwa będzie odpowiadać na takie wnioski płynące z organów innych państw. Na podstawie zdobytych w ten sposób informacji instytucja właściwa będzie podejmowała działania niezbędne do usunięcia ewentulnych zagrożeń stwarzanych przez działalność usługodawcy.

Instytucja powiązana będzie prawo wglądu do wymienianych w ramach IMI danych.
Organ posiadający kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym wobec podległych mu właściwych instytucji będzie pełnił funkcję koordynatora delegowanego i w ramach tej działalności będzie monitorował i koordynował realizację zadań instytucji właściwych. Do jego zadań będzie też należało zapewnienie przeszkolenia w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI instytucjom właściwym.

Zadaniem koordynatora alertu będzie natomiast przekazywanie informacji o działalności usługodawcy i zapewnienie przeszkolenia podległych mu instytucji w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI.

Przepisy rozporządzenia określają też zadania Ministra Gospodarki, który będzie monitorował i koordynował współpracę międzynarodową.

Omawiane Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz. U. Nr 8 poz. 33) opublikowano 11 stycznia 2011 r. jest aktem wykonawczym Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Weszło w życie 26 stycznia 2011 r.