O kasacji od orzeczeń sądów dyscyplinarnych w sprawach adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakresu kontroli sądowej nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.

RPO pytał Trybunał, czy brak ustawowej pełnej kontroli sądowej nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec osób wykonujących wyżej wymienione zawody narusza konstytucyjne gwarancje związane z prawem do sądu. TK orzekł przecząco, gdyż zdaniem sędziów Trybunału przepisy przewidujące, że kasacja od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sądy dyscyplinarne dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów, może być wniesiona tylko z powodu rażącego naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej – są zgodne z konstytucją. Tak brzmi orzeczenie w wyroku z dnia 25 czerwca 2012 roku.
Ograniczenie podstaw kasacyjnych w sprawach dyscyplinarnych do “rażącego naruszenia prawa” oraz “rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej”, mieści się w granicach swobody stanowienia prawa przez ustawodawcę zwykłego oraz nie narusza zasady sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i związanego z nią obowiązku odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej- uważa TK.

Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw 4 lipca 2012 r. (poz. 760).

Leave a Reply

Your email address will not be published.