Category Archives: administracyjne

Bezczynność organu karana grzywną.

Dnia 12 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stanowi ona, że uwzględniając skargę na bezczynność organów, sąd może wymierzyć organowi grzywnę w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Grzywnę wymierza się organowi administracji publicznej, a nie urzędnikowi winnemu zaniedbań. Orzeczenie o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, bez nadawania mu klauzuli wykonalności
Nowelizacja przewiduje także, że grzywny nie mogą być umorzone. Zapłata należności z tego tytułu nie może być także odroczona ani rozłożona na raty.

Administracja i podatki: Metryka dla każdej sprawy.

Nowe regulacje zwiększą transparentność udziału urzędników w procesie wydawania rozstrzygnięć w  sprawach administracyjnych i podatkowych.

Najważniejsza zmiana, to wprowadzenie nowego instrumentu formalnego – metryki sprawy, jako obowiązkowej części akt administracyjnych i podatkowych.
Metryka sprawy będzie prowadzona i aktualizowana na bieżąco, w formie pisemnej lub elektronicznej. Da to możliwość, nawet po upływie długiego czasu, precyzyjnego ustalenia, którzy urzędnicy (oprócz osoby podpisanej pod decyzją) uczestniczyli w jej przygotowaniu, a więc: przygotowywali projekt, udzielali wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzję oraz w jaki sposób każdy z nich wpływał na treść decyzji.
Wzór i szczegóły dotyczące prowadzenia metryki określi w rozporządzeniu Minister Finansów.
Ustawa wejdzie w życie 7 marca 2012 r.

Metryki zostaną założone także dla spraw administracyjnych i podatkowych będących w toku w tym dniu – przewidziano na to 30-dniowy termin. w takiej metryce znajdą się osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu oraz czynności przez nie podejmowane – od 7 marca 2012 r.

Źródło: LexPolonica.