Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 12.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
 

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

I. PRAWO BUDOWLANE – Inwestycje konieczne – wariant

 1. Prawo budowlane wprowadzi szczególne regulacje w stosunku do określonej grupy zamierzeń budowlanych, zwanych inwestycjami koniecznymi. Inwestycją taką będzie zamierzenie budowlane realizujące cel o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego bądź obronności i bezpieczeństwa państwa, zapewniające realizację polityki państwa, w szczególności ujęte w programach rządowych.
 2. Przygotowanie inwestycji koniecznej będzie wymagało kolejno:
  • sporządzenia przez wnioskodawcę wstępnej dokumentacji planistycznej,
  • wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem do właściwego ministra o kwalifikację inwestycji jako inwestycji koniecznej,
  • wydania rozporządzenia o zakwalifikowaniu inwestycji jako inwestycji koniecznej przez Radę Ministrów,
  • sporządzenia przez wnioskodawcę uszczegółowionej dokumentacji planistycznej, uzyskania wymaganych uzgodnień, przedstawienia szczegółowych parametrów technicznych i ekonomicznych inwestycji koniecznej,
  • wydania zarządzenia wojewody o przeznaczeniu terenów pod inwestycję konieczną i zatwierdzeniu dokumentacji planistycznej.
 3. Wstępna dokumentacja planistyczna powinna zawierać określenie:
  • przedmiotu inwestycji,
  • w ujęciu wariantowym – granic terenów, na których przewiduje się realizację inwestycji koniecznej, wraz ze wskazaniem terenów stanowiących najbliższe otoczenie, przedstawione na kopii mapy zasadniczej lubw przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, w skali dostosowanej do charakteru i rozmiaru inwestycji,
  • skutków realizacji inwestycji dla środowiska, z uwzględnieniem:

   • stanu środowiska w powiązaniu z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji,
   • etapu budowy i użytkowania inwestycji wrazz towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami budowlanymi,
   • skutków potencjalnych sytuacji awaryjnych,
  • przewidywanych kosztów inwestycji, źródeł finansowania, terminu i sposobu jej realizacji.
 4. Wnioskodawca przekaże wstępną dokumentację planistyczną zainteresowanym gminom w celu wyrażenia opinii, w szczególności w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada gminy w drodze uchwały wyrazi opinię, w której ponadto ustosunkuje się do zaproponowanych wariantów (brak uchwały traktuje się jako brak zastrzeżeń).
 5. Wnioskodawca wystąpi do właściwego przedmiotowo ministra o zakwalifikowanie inwestycji jako inwestycji koniecznej. Wniosek o zakwalifikowanie inwestycji jako inwestycji koniecznej powinien określać:
  • cel o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego państwa bądź obronnościi bezpieczeństwa państwa, który inwestycja ma realizować,
  • skutki dla budżetu państwa związane z realizacją inwestycji,
  • źródła finansowania inwestycji,
  • sposób realizacji inwestycji,
  • przewidywane korzyści ze zrealizowanej inwestycji.

  Właściwy minister dokona analizy wniosku, a w razie pozytywnej oceny, prześle wniosek wraz z rekomendacją Radzie Ministrów.

 6. Rada Ministrów, na podstawie wniosku przedstawionego przez właściwego ministra, będzie mogła, w drodze rozporządzenia, uznać inwestycję jako inwestycję konieczną oraz okreśłić gminy, na terenie których przewidywana jest realizacja inwestycji koniecznej.
 7. Wnioskodawca sporządzi dokumentację planistyczną, która powinna zawierać:
  • wstępną dokumentację planistyczną,
  • uzasadnienie wyboru wariantu,
  • granice terenu niezbędnego do realizacji inwestycji koniecznej na mapach numerycznych w odpowiedniej skali wrazz najbliższym otoczeniem,
  • obszar oddziaływania obiektu (inwestycji),
  • mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • podstawowe parametry techniczne inwestycji koniecznej,
  • uaktualnione określenie przewidywanych kosztów inwestycji, w tym na pokrycie ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości objętych lub dotkniętych skutkami inwestycji, źródeł finansowania, terminui sposobu jej realizacji.
 8. Dokumentacja planistyczna będzie wymagała dokonania uzgodnień (takich jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Uzgodnień tych będzie dokonywał wojewoda, orzekając w drodze decyzji (w określonym terminie – np. 30 dni), w sprawie uzgodnienia dokumentacji planistycznej, po zasięgnięciu opinii właściwych organów. Uzgodnienia powinny być poprzedzone uzyskaniem przez wnioskodawcę decyzji środowiskowej (jeżeli była wymagana).
 9. Następnie wojewoda będzie wydawał zarządzenieo przeznaczeniu terenu pod inwestycję koniecznąi zatwierdzeniu dokumentacji. Zarządzenie to będzie wywoływało skutki prawne jak uchwaław sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy będzie zobowiązana do wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmian wynikających z zarządzenia wojew>ody (wprowadzenie tych zmian nie wymaga uzyskania opinii i uzgodnień, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 10. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, przeznaczone pod inwestycję konieczną, będą mogły być oddanew użytkowanie wieczyste (długoterminową dzierżawcę) inwestorowi.
 11. Inwestor będzie mógł wystąpić do wojewody z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję konieczną. Wywłaszczenie będzie się odbywało na rzecz Skarbu Państwai na koszt inwestora. Jeżeli wywłaszczenie będzie dotyczyło lokalu mieszkalnego inwestor będzie obowiązany zapewnić, za zgodą zainteresowanego, lokal zamienny o co najmniej takim samym standardzie jak lokal podlegający wywłaszczeniu. W przypadku, gdy w wyniku wywłaszczenia pozostała część nieruchomości nie będzie nadawała się do wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor będzie obowiązany, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nabyć tę część nieruchomości. Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość zostanie ustalona według jej wartości rynkowej w dniu wejścia w życie zarządzenia wojewody. W odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalona wysokość odszkodowania nie będzie mogła pogorszyć dotychczasowych warunków mieszkaniowych właściciela. W przypadku, gdy wypłata odszkodowania natrafi na trudne do przezwyciężenia przeszkody, przypadającą na wypłaty sumę lub jej część niezbędną do zaspokojenia osób uprawnionych, wpłaci się do depozytu sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w celu wypłaty tej sumy osobom uprawnionym.
 12. Pozwolenie na budowę będzie wydawał wojewoda. Jeżeli nieruchomość przeznaczona pod realizację inwestycji koniecznej położona będzie na obszarze właściwości dwóch lub więcej wojewodów, orzekanie będzie należało do wojewody, na którego obszarze będzie znajdowała się większa część nieruchomości.

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »

Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.