Category Archives: Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich a skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, czy RPO może w sprawie osoby, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, wystąpić ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego?

RPO odpowiada:

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma uprawnień do kierowania skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego. Wyłącznie osoba, której wolności lub prawa określone w Konstytucji zostały naruszone ostatecznym orzeczeniem sądu lub innego organu takie uprawnienie posiada.
Rzecznik może natomiast skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją lub innymi aktami normatywnymi konkretnego przepisu, ale w takim przypadku wadliwe orzeczenie w sprawie jednostkowej może służyć jedynie jako ilustracja niekonstytucyjności przepisu, nie jest jednak niezbędna do sformułowania wniosku i nie ma wpływu na sprawę konkretnej osoby.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Sprzedawca odmawia uznania reklamacji i nie wymienia towaru

Sprzedawca odmówił uznania mojej reklamacji i nie chce dokonać wymiany towaru na nowy. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, czy ma do tego prawo, jeśli do uszkodzenia towaru doszło w okresie gwarancji, ale to nie nabywca uszkodzenie to spowodował?

RPO odpowiada:

Za wady, ujawnione po wydaniu rzeczy kupującemu, ale powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w rzeczy sprzedanej w chwili jej wydania – ani sprzedawca ani gwarant odpowiedzialności prawnej wobec kupującego nie ponoszą. W związku z tym ewentualne roszczenia kupującego w związku z takimi wadami wobec sprzedawcy czy gwaranta są niestety bezzasadne, bo nie mają podstaw prawnych ani w przepisach o rękojmi ani w przepisach o gwarancji ani innych.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Zwrot gotówki a wymiana towaru

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, dlaczego gwarant odmówił mi zwrotu gotówki jak tego żądałem w reklamacji, a proponuje tylko naprawę towaru?

RPO odpowiada:

W takim wypadku najważniejsze są warunki ujęte w karcie gwarancyjnej.
Według prawa roszczenie o zwrot ceny przysługuje kupującemu tylko w stosunku do sprzedawcy towaru, nie można domagać się go od gwaranta, który wobec ku­pu­ją­ce­go udzielił gwarancji i zobowiązany jest tylko do usunięcia wad poprzez naprawę lub wy­mia­nę rzeczy w związku z tymi wadami.

O tym, jakie konkretne świadczenie czy świadczenia gwarant zobowiązuje się spełnić na rzecz kupującego w razie ujawnienia się w okresie gwarancji w określonym już towarze, na który udzielił gwarancji takich wad, które są objęte gwarancją  – decydują podane w karcie gwarancyjnej warunki gwarancji. Karta gwarancji powinna być wystawiona dla takiego towaru.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Ubezpieczenie OC samochodu nieużywanego

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, dlaczego należy płacić ubezpieczenie OC za samochód, który w ogóle nie jest używany?

RPO odpowiada:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Traktuje o tym art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz­kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest związane z faktem ich posiadania, a nie używania. Nikt nie może zagwarantować, że pojazd, który jest w jego posiadaniu, nie będzie używany, gdyż wprowadzenie pojazdu do ruchu na drodze publicznej jest decyzją jego posiadacza.
Art. 23 ust. 1 w/wymienionej ustawy stanowi, iż posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Osoba, która nie zawarła umowy ubezpieczenia obowiązkowego (a więc również ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), zgodnie z warunkami określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość tej opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi, w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, równowartość 500 EURO (w przypadku samochodów osobowych – art. 88 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez­pie­czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu­ni­ka­cyjnych).

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  1. 20% opłaty w wysokości określonej wyżej (na dziś: 500 Euro) – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
  2. 50% opłaty w wysokości określonej powyżej – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
  3. 100% opłaty w wysokości określonej powyżej – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni (vide: art. 88 ust. 3 pkt 1-3 w/wymienionej ustawy).

Źródło: www.rpo.gov.pl