Umorzone postępowanie egzekucyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, jak można odzyskać zasądzone już wyrokiem sądowym (prawomocnym) wynagrodzenie za pracę, jeśli komornik umorzył w przedmiotowej sprawie postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności?

RPO odpowiada:

W myśl Artykułu 824 § 1. pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności nie pozbawia wierzyciela – w tym wypadku pra­cow­ni­ka – możliwości wszczęcia ponownej egzekucji (art. 826 Kpc).

Wierzyciele muszą jednak wówczas spełnić wszystkie wymogi formalne z art. 796 § 1art. 797 Kpc.

Oznacza to, że we wniosku egzekucyjnym niezbędne jest, często kłopotliwe wskazanie sposobu egzekucji. Wychodząc na przeciw wierzycielom, którzy często nie byli w stanie wskazać majątku dłużnika, znowelizowany 5 lutego 2005 r. Kodeks postępowania cywilnego wpro­wadził możliwość zlecenia komornikowi poszukiwania tego majątku. Wierzyciel zlecając to komornikowi musi się liczyć z dodatkowym kosztem, dzięki temu zapisowi złagodzona została jednak zasada, że obowiązek wskazania majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, ciąży na wierzycielu (art. 797-1 Kpc).

Z kolei zgodnie z treścią art. 125 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sadową w każdym wypadku wynosi 10 lat (poprzednio złożony wniosek egzekucyjny przerwał termin przedawnienia, który zaczął biec na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego – art. 123 i 124 Kc). Do czasu upływu przedawnienia można skutecznie podejmować czynności egzekucyjne.

 
Źródło: www.rpo.gov.pl

O zabezpieczeniu w papierach war­toś­cio­wych – czytaj tutaj.

Przywołane artykuły z Kodeksu postępowania cywilnego:

 

Art. 824.
§ 1.Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Art. 826.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Art. 796.
§ 1.
Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

Art. 797.
§ 1.
We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.
§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.
§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy.
§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.
§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu albo złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika dokument, o którym mowa w § 3. Jeżeli tytuł wykonawczy ma być złożony w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub komornika wystarcza złożenie dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

Wyróżniamy następujące typy egzekucji:

 • egzekucja z ruchomości (art. 844-879 kpc);
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880-888 kpc);
 • egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894 kpc);
 • egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 895-912 kpc);
 • egzekucja z nieruchomości (art. 921-1013 kpc);
 • egzekucja ze statków morskich (art. 1014-1022 kpc).

 

Art. 797-1.
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Art. 125.
§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Art. 123.
§ 1.
Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Art. 124.
§ 1.
Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

3 thoughts on “Umorzone postępowanie egzekucyjne”

 1. co za bzdury dlug powinien byc wymagalny tylko 10 lat jak jest klauzula wykonalnosci a nie do konca zycia bo to narusza prawa czlowieka w konstytucji, no ale jaki kraj takie prawo

 2. A prawa wierzyciela ? Można zabrać cudzą własność i nie oddawać ? Czy 10 letni okres zmienia kategorie czynu ? Czy bedąc wierzycielem będzie miala Pani takie same poglądy ? Długi należy spłacać , nawet jesli by to trwało do konca zycia i pożegnać się z tym życiem mając czyste sumienie.

 3. Długi należy spłacać. To oczywiste, ale nie zawsze możliwe. wskutek pokretnych, niejednoznacznych przepisów dłuznik jest często wmanewrowany w niekończace się opłaty, koszty dodatkowe itp.. a tymczasem odsetki rosną.Często mamy do czynienia z nierzetelnymi komornikami, którzy wbrew prawu ściagają nalleżności pomimo tego, ze wierzyciel przez więce niz rok nie upomniał się o nie lub dla firm w ogóle nie istniejących w realu.
  A co, jesli po prostu dłuznik rozchorował się na nowotwór i przy najniższej emeryturze musi wybierać: spłacać czy leczyć się, bo chce zyć dla dzieci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.