Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 2.

Z uwagi na wskazane braki lub błędy w obowiązujących zapisach uznano za konieczne przygotowanie nowej ustawy – Prawo budowlane, która likwidując mankamenty obecnych przepisów podtrzyma jednocześnie dobre, sprawdzone w praktyce regulacje.

Odpowiednie zmiany będą wprowadzone również do innych ustaw, a zwłaszcza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kwestie związane z charakterystyką energetyczną budynku zostaną uregulowane w odrębnym akcie prawnym. Nowe regulacje ustawowe oparte będą na następujących podstawowych założeniach:

  1. usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym uproszczenie procedur, i ograniczenie rozstrzygnięć administracyjnych;
  2. podniesienie poziomu poszanowania ładu przestrzennego, a w szczególności zapobieganie rozpraszaniu zabudowy w tym wzmocnienie roli studium;
  3. wyważenie, w szeroko pojętym procesie budowlanym, interesu publicznego i prywatnego;
  4. stworzenie mechanizmów zachęcających do inwestowania na terenach już do tego przygotowanych tj. obszarach urbanizacji wyposażonych w infrastrukturę techniczną: drogi, podstawowe uzbrojenie terenu;
  5. wprowadzenie mechanizmów ograniczających możliwość zabudowy na terenach potencjalnie niebezpiecznych (zalewowych, osuwiskowych);
  6. integracja przepisów regulujących proces inwestycyjny sytuowanych dotychczas w różnych aktach,
  7. podniesienie poziomu bezpieczeństwa inwestowania i użytkowaniaobiektów budowlanych.

Jakie są konkretne propozycje?

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »
Rozdziały:

  1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
  2. I. Prawo budowlane
  3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.