Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 3.

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

 1. Przepisy urbanistyczne. Wprowadzenie katalogu lokalnych planów za­gos­podaro­wania przestrzennego, do których należeć będą: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nowa kategoria aktu prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania przestrzennego – miejscowe plany zabudowy (więcej o nich –czytaj tu), o uprosz­czo­nej procedurze sporządzania, umożliwiające w upo­rząd­kowany sposób uzupełnianie istniejącej zabudowy;
 2. Dwa warianty:
  • WARIANT I:
   przyjęcie zasady, że budować można na terenach przeznaczonych na ten cel w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego (miejscowe plany za­gos­po­darowania przestrzennego – mpzp lub miejscowe plany zabudowy –mpz), ale także na podstawie przepisów ustawy, w tym Krajowych Przepisów Urbanistycznych (KPU), które obowiązywać będą na obszarach wyznaczonych w uchwale w sprawie wyznaczenia „obszarów urbanistycznych”;
  • WARIANT II:
   przyjęcie zasady, że budować można na terenach przeznaczonych na ten cel w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – mpzp lub miejscowe plany zabudowy – mpz), ale także na podstawie przepisów ustawy, w tym Krajowych Przepisów Urbanistycznych (KPU), obowiązujących na terenie całej gminy.
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. – ma być zniesiona;
 4. Zgłoszenie i lista wyjątków. Wprowadzenie zasady, że budowę można rozpocząć na podstawie skutecznego zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym – ustawa zawierać będzie enumeratywną listę wyjątków, tzn. jakie obiekty wymagać będą decyzji o pozwoleniu na budowę, jakie zgłoszenia bez konieczności przedkładania projektu budowlanego, a jakie zwolnione zostaną całkowicie z reglamentacji admi­nis­tra­cyj­no­praw­nej;
 5. Roboty budowlane inne niż budowa. Wprowadzenie zasady, że nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia, chyba że ustawa stanowi inaczej (lista zamknięta);
 6. Minimum formalności. Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby wymaganych pozwoleń, zgód, uzgodnień poprzedzających rozpoczęcie budowy;
 7. Dwa warianty:
  • WARIANT I:
   zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego oraz odbioru poszczególnych etapów budowy (w przypadku dużych i skomplikowanych obiektów budowlanych o szerokim dostępie ludzi) przez „stronę trzecią”, niezależną od projektanta i inspektora nadzoru technicznego;
  • WARIANT II:
   zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz odbioru poszczególnych etapów budowy (w przypadku większych budów) przez inspektorów nadzoru technicznego oraz projektanta sprawującego nadzór projektowy, a w ślad za tym zaostrzenie zasad odpowiedzialności zawodowej;
 8. Naruszenie prawa. Wprowadzenie zasady, że nie każde naruszenie prawa skutkuje wydaniem aktu administracyjnego przez nadzór budowlany – w przypadku braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi bądź mienia pierwsze działanie nadzoru budowlanego miałoby postać wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z prawem (w drodze wpisu do dziennika budowy);
 9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego będzie poprzedzone zawiadomieniem o zakończeniu budowy, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego będzie wymagana wyłącznie w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót, bądź w procedurach legalizacyjnych;
 10. Opłata legalizacyjna zależna od wartości obiektu. Legalizację samowoli budowlanej na dotychczasowych zasadach, przy czym wysokość opłaty legalizacyjnej ustalana będzie jako procent od wartości wzniesionego nielegalnie obiektu;
 11. Zmiany w administracji. Wprowadzenie zmian w organizacji nadzoru budowlanego, umożliwiające zatrudnienie w organach stopnia podstawowego osób posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach, a polegające na wprowadzeniu na szczeblu podstawowym ok. 100 inspektoratów okręgowych w miejsce dotychczasowych inspektoratów powiatowych;
 12. Zasady sytuowania budynków na działce. Wprowadzenie do ustawy zasad sytuowania budynków na działce, co skutkować będzie zniesieniem możliwości uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w tym zakresie;
 13. Stare a dobre. Podtrzymanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań obecnie obowią­zu­jących ustaw;
 14. Specustawy. W związku z wprowadzeniem rozwiązań systemowych dotyczących lokalizacji ponadlokalnych inwestycji liniowych oraz inwestycji koniecznych (szczególnie istotnych z punktu widzenia interesów państwa), proponuje się przyznanie inwestorowi swobody wyboru procedury przy realizacji inwestycji objętych „specustawami”. Inwestor będzie decydować, czy chce prowadzić inwestycję na zasadach określonych w ustawie – Prawo budowlane, czy w „specustawach”.

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »
Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.