Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 5.

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

I. PRAWO BUDOWLANE – Lokalizacja obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokalnym w przypadku braku m.p.z.p.

 1. Możliwa będzie budowa obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokałnym na terenach nieobjętych ustaleniami m.p.z.p. po uprzednim uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, wydawanej przez wojewodę.
 2. Ustawa określi tryb przygotowywania i opiniowania wniosku, prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji lokalizacyjnej.
 3. Decyzja lokalizacyjna powinna zawierać:
  • ustalenie lokalizacji obiektu,
  • warunki wynikające z przepisów szczególnych,
  • w razie potrzeby:
   • podział nieruchomości,
   • linie rozgraniczające,
   • wyznaczenie nieruchomości lub ich części, które mogą być wywłaszczone lub na których może być ustanowione ograniczone prawo rzeczowe na potrzeby obiektu liniowego,
   • w przypadku dróg publicznych lub linii kolejowych – wymagania dot. powiązania drogi (linii) z innymi drogami publicznymi (z określeniem ich kategorii), liniami kolejowymi i lotniskami.
 4. Decyzja lokalizacyjna będzie ważna 6 lat i będzie mogła być przeniesiona na inny podmiot.
 5. Organem odwoławczym w sprawach lokalizacji będzie minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
 6. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz sądem administracyjnym nie będzie można uchylić ani stwierdzić nieważności decyzji lokalizacyjnej w całości, jeżeli wadą dotknięta będzie tylko część decyzji dotycząca określonego odcinka obiektu liniowego lub określonej nieruchomości.

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »

Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.