Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 6.

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

I. PRAWO BUDOWLANE – Przygotowanie budowy.

 1. Uproszczenie procedury. Ustawa będzie stanowić, że budowę można rozpocząć po uzyskaniu zgody budowlanej, która co do zasady będzie miała formę akceptacji zgłoszenia zamiaru wybudowania określonego obiektu budowlanego (milcząca zgoda), albo – jeżeli ustawa tak stanowi – na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. W ustawie zostanie przewidziany również katalog budów, których realizacja będzie mogła nastąpić bez zgody budowlanej. Proces przygotowania inwestycji budowlanej inicjowany będzie przez dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego albo przez złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.
 2. Podział obiektów na grupy. Kierując się tezami zawartymi w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzi się podział obiektów na grupy, w stosunku do których postawione są różne wymagania formalne. Jako zasadę ustanowi się, że zgoda budowlana będzie miała postać zgłoszeniaz projektem budowlanym,a ponadto ustali się katalogi obiektów, których budowę można rozpocząć:
  • bez zgody budowlanej;
  • na podstawie zgłoszenia bez projektu budowlanego;
  • na podstawie pozwolenia na budowę.
 3. Zakres dokumentów. W zgłoszeniu z projektem budowlanym będzie należało określić usytuowanie i rodzaj obiektu budowlanego,a także zamierzony termin rozpoczęcia budowy. Do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć trzy egzemplarze projektu budowlanego (chyba że ustawa zwalnia z tego obowiązku – wówczas w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki) wrazz wymaganymi przepisami decyzjami, uzgodnieniami, opiniami lub sprawdzeniami.
 4. Projekt budowlany. Projekt budowlany będzie mógł sporządzać wyłącznie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i należący do właściwej izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany, oprócz elementów wymaganych dotychczas, powinien zawierać również wskazanie etapów budowy, po zrealizowaniu których należy dokonać odbioru robót przez odbierającego etapy budowy.W rozporządzeniach ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określone zostaną:
  • szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, przy czym zawartość projektu budowlanego będzie zróżnicowana w zależności rodzaju oraz od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego,
  • rodzaje obiektów budowlanych, których projekt wymaga sprawdzenia, a ich budowa – odbioru etapów (sprawdzanie projektów oraz odbiory powinny dotyczyć wyłącznie większych obiektów o znacznym oddziaływaniu na otoczenie, lub z których będzie korzystać większa liczba ludzi) oraz etapy budowy, po których musi odbyć się obligatoryjny odbiór robót.
 5. Kompetencje i obowiązki urzędu. Ustawa precyzyjnie określi obowiązki starosty (organu administracji budowlanej), przyjmującego zgłoszenie. Starosta będzie sprawdzał:
  • prawidłowość trybu i kompletność zgłoszenia,
  • kompletność projektu budowlanego,
  • sporządzenie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • posiadanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń lub sprawdzeń;
  • zgodność usytuowania obiektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub mpz, jeżeli dotyczą one tej działki lub terenu,
  • prawidłowość określeniaw projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu.
 6. Dziennik budowy, rozpoczęcie budowy. Starosta w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, wyda inwestorowi dziennik budowy upoważniający do rozpoczęcia budowy (chyba że budowa nie wymaga dziennika), albo wniesie, w drodze decyzji, sprzeciw. Jeżeli w tym terminie starosta nie wyda dziennika budowy albo nie wniesie sprzeciwu, inwestor będzie mógł rozpocząć budowę, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego. Inwestor będzie obowiązany wówczas rejestrować przebieg budowy. Wojewoda wymierzy natomiast staroście, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu dziennika budowy. W przypadku obiektów niewymagających projektu budowlanego oraz dziennika budowy, ich budowę będzie można rozpocząć, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, starosta nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
 7. Wersja elektroniczna. Inwestor przedłoży jeden egzemplarz projektu budowlanego w celu ostemplowania oraz dołączy dwa egzemplarze na nośnikach elektronicznych w formacie do odczytu – jeden dla organu administracji architektoniczno-budowlanej (aab), drugi dla organu nadzoru budowlanego.
 8. Wzory zgłoszenia, zaświadczenia, wniosków i decyzji. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia budowy oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu, wniosku o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
 9. Postanowienie o uzupełnieniu. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub projektu budowlanego starosta nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia, braków w zgłoszeniu lub projekcie budowlanym. Postanowienie będzie można wydać tylko raz i będzie przysługiwać na nie zażalenie. W takim przypadku termin do wniesienia sprzeciwu będzie liczył się od dnia uzupełnienia zgłoszenia lub projektu budowlanego.
 10. Sprzeciw. Starosta wniesie sprzeciw, w drodze decyzji, jeżeli:
  • zgłoszenie będzie dotyczyło budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu będzie niezgodnyz przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zabudowy, bądź,w razie ich braku,z KPU;
  • projekt architektoniczno-budowlany będzie niezgodnyz ustaleniami mpzp lub mpz;
  • projektowany obiekt może być wzniesiony wyłącznie na podstawie ustaleń mpzpa dla danego terenu nie uchwalano takiego planu;
  • starosta nałożył obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego lub zgłoszeniaa obowiązek ten nie został wykonany albo został wykonany nieprawidłowo.

  Starosta będzie mógł wnieść sprzeciw, w drodze decyzji, jeżeli budowa może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź środowiska. O skuteczności wniesienia sprzeciwu zadecyduje data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Zgłoszenie sprzeczne z wymaganiami określonymi w ustawie nie wywołuje skutków prawnych.w przypadku rozpoczęcia budowy organ nadzoru budowlanego będzie prowadził postępowanie naprawcze.

 11. Niewielkie obiekty budowlane. Nie będzie wymagana zgoda budowlana dla budowy niewielkich obiektów budowlanych (większość obiektów wymienionychw dotychczasowym art. 29 ust. 1).
 12. Nieco większe obiekty budowlane. Będzie wymagane zgłoszenie, ale bez sporządzenia projektu budowlanego i prowadzenia dziennika budowy, dla budowy niewielkich obiektów, jednak nieco większych lub mających większy wpływ na otoczenie niż niewymagające zgody budowlanej (pozostałe obiekty wymienionew dotychczasowym art. 29 ust. 1).w tym przypadku będzie stosowana odpowiednio procedura dot. zgłoszeniaz projektem.
 13. Zasady w urzędzie. W postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę zostanie:
  • podtrzymana zasada, że nie można odmówić wydania pozwolenia, jeżeli są spełnione wymagania ustawowe,
  • wprowadzona możliwość opatrzenia decyzji (na żądanie inwestora) klauzulą wykonalności,
  • wprowadzona możliwość (na żądanie inwestora) wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji, którez mocy ustawy takiego pozwolenia nie wymagają.

  Wymagania dotyczące projektu budowlanego, określone dla zgłoszenia z projektem, będą miały zastosowanie również w postępowaniu dotyczącego pozwolenia na budowę.

 14. Pozwolenie na budowę dużych budynków. Pozwolenie na budowę w drodze decyzji wymagane będzie dla budowy obiektów budowlanych o znacznych rozmiarach lub znacznym wpływie na otoczenie, takich jak:
  • których sytuowanie (lokalizacja) jest możliwe wyłącznie na podstawie ustaleń mpzp;
  • wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • o wysokości powyżej 12 m;
  • o kubaturze przekraczającej 5000 m;
  • o rozpiętości podpór konstrukcyjnych powyżej 12 m,
  • których obszar oddziaływania wykracza poza granice działki;
  • liniowych o znaczeniu ponadlokalnym;
  • inwestycje konieczne.
 15. Dodatkowe warunki. Rada Ministrów określi, wynikającez przepisów odrębnych, wymagane uzgodnienia, opinie i sprawdzenia projektu budowlanego, ich zakres oraz formę i tryb dokonywania.
 16. Prawa i obowiązki projektanta. Nadzór projektowy. Ustawa określi też prawa i obowiązki projektanta – w sposób w zasadzie odpowiadający dotychczasowym regulacjom. Do obowiązków projektanta będzie dodatkowo należało określenie obszaru oddziaływania obiektu, co będzie miało bardzo istotny wpływ na określenie formy prawnej zgody budowlanej (zgłoszenie czy pozwolenie na budowę). Zmienia się nazwę „nadzoru autorskiego” (co sugerowało, że jest to instytucja z zakresu prawa autorskiego, podczas gdy w rzeczywistości był to nadzór projektanta – niekoniecznie autora projektu – nad przebiegiem budowy) na „nadzór projektowy”. Nadzór projektowy będzie sprowadzał się do kwestii istotnych z punktu widzenia procesu budowlanego, czyli do kontroli zgodności wykonywania obiektu budowlanegoz zatwierdzonym projektem budowlanym; nie będzie odnosił się do kwestii regulowanych na gruncie ustawyo prawach autorskich.
 17. Alternatywnie:
  • WARIANT II: Sprawdzenia projektu budowlanego będzie mógł dokonywać wyłącznie sprawdzający, który będzie:
   • wpisany do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
   • posiadał odpowiednie uprawnienia budowlane lub zatrudniał osoby takie uprawnienia posiadające;
   • posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

   Wpis do rejestru będzie dokonywanyw drodze decyzji na wniosek zainteresowanego, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania wyjaśniającego. Wpis będzie odpłatny i dokonywany na czas określony (5 lat).w decyzjio wpisie określi się dopuszczalny zakres sprawdzeń projektu lub odbiorów etapów budowy. Wykreślenie z rejestru nastąpiw razie upływu ważności wpisu, utraty uprawnień lub ubezpieczenia bądź poważnego naruszenia przepisów.

  • WARIANT II: Sprawdzenia projektu budowlanego będą mogły dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Sprawdzenie projektu zapewnia projektant. Projektant i sprawdzający ponoszą pełną odpowiedzialność (każdy osobno) za projekt. Zaostrzeniu ulegną zasady odpowiedzialności zawodowej – do utraty uprawnień budowlanych włącznie w przypadku sprawdzającego, który zaakceptował projekt niezgodny z prawem lub sztuką budowlaną.
 18. Nowy inwestor. Zgodę budowlaną będzie można w każdym czasie przenieść na nowego inwestora, co potwierdzi wyłącznie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, jego oświadczenie o przejęciu praw i obowiązków dotychczasowego inwestora.
 19. Elektroniczny rejestr zgłoszeń, wniosków, zgód u starosty. Starosta będzie prowadził jawny rejestr zgłoszeń budowy, wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i udzielonych zgód budowlanych. Rejestr prowadzony będzie w formie elektronicznej. Dane wprowadzane będą do rejestru i przesyłane drogą elektroniczną do wojewody na bieżąco. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi w drodze rozporządzenia, wzór rejestru zgłoszeń budowy, wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i udzielonych zgód budowlanych oraz sposób jego prowadzenia.

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »

Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.