Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 7.

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

I. PRAWO BUDOWLANE – Budowa.

 1. Ustawa określi prawa i obowiązki w procesie budowlanym:
  • inwestora;
  • projektanta;
  • kierownika budowy (robót);
  • inspektora nadzoru technicznego (w miejsce dotychczasowego inspektora nadzoru inwestorskiego);
  • WARIANT:

  • sprawdzającego projekt;
  • odbierającego etapy budowy.
 2. Do obowiązków inwestora będzie należało zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie, w przypadkach określonych ustawą:
  • opracowania projektu budowlanego;
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • odbioru etapów budowy;
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem tych robót przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
 3. Prawa i obowiązki kierownika budowy (robót) określone w ustawie będą odpowiadały dotychczasowym regulacjom, natomiast zostaną poszerzone o kwestie związane z odbiorem etapów budowy. Tym samym na kierowniku budowy (robót) – podobnie jak obecnie – będzie ciążył obowiązek m.in.: sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, protokolarnego przejęcia od inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami, wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
 4. Dotychczas uczestnikiem procesu budowlanego był także inspektor nadzoru inwestorskiego. Nazwa tej funkcji nie odpowiadała zakresowi zadań w procesie budowlanym i sugerowała zadania i prerogatywy inspektora wykraczające poza zakres przedmiotowy ustawy. Dlatego też, pozostawiając w zasadzie niezmienione kompetencje, zastąpi się „nadzór inwestorski” – „nadzorem technicznym”. WARIANT: Nowym obowiązkiem inspektorów nadzoru technicznego będzie dokonywanie odbiorów etapów budowy.
 5. Prawo budowlane nadal będzie przewidywać określenie, w drodze rozporządzenia, rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 6. Zachowana zostanie instytucja „istotnego odstępstwa”. Istotne odstępstwo od projektu budowlanego lub innych warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę będzie dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zgody budowlanej, która w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę będzie udzielana w drodze decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwalifikacji zamierzonego odstępstwa będzie dokonywał projektant, a potwierdzał organ nadzoru budowlanego. w przypadku uznania, że zamierzone odstępstwo nie jest istotne, projektant będzie obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstępstwa. Odstępstwo dotyczące konstrukcji obiektu będzie wymagało potwierdzenia przez sprawdzającego.
 7. WARIANT I: Inwestor będzie obowiązany zapewnić dokonanie odbioru etapów budowy wskazanych w projekcie budowlanym lub w rozporządzeniu. Odbiór etapu budowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności wykonania robót budowlanych z projektem, warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokonujący odbioru etapu budowy potwierdzi ten odbiór wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru, którego jeden egzemplarz zostanie doręczony inwestorowi, a drugi egzemplarz odbierający etap budowy będzie przechowywać przez okres co najmniej 5 lat. Wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru potwierdzi kierownik budowy oraz, jeżeli jest ustanowiony, inspektor nadzoru technicznego. w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru etapu budowy, nieprawidłowości uniemożliwiających dokonanie odbioru, odbierający:
  • wpisem do dziennika budowy wskaże przyczyny odmowy dokonania odbioru oraz czynności łub roboty, których wykonanie umożliwi odbiór etapu budowy,
  • sporządzi protokół o treści odpowiadającej ww. wpisowi,
  • bezzwłocznie przekaże protokół inwestorowi i organowi nadzoru budowlanego.


  Kontynuowanie budowy bez dokonania odbioru etapu budowy albo w razie odmowy odbioru przez odbierającego będzie niedopuszczalne. Wymagania dotyczące odbierającego etapy budowy będą tożsame, jak w stosunku do sprawdzającego projekt budowlany.
  WARIANT II: Inwestor będzie obowiązany zapewnić dokonanie odbioru etapów budowy wskazanych w projekcie budowlanym lub w rozporządzeniu. Odbiorów dokonywać będą inspektorzy nadzoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Odbiór etapu budowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności wykonania robót budowlanych z projektem, warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru technicznego dokonujący odbioru etapu budowy potwierdzi ten odbiór wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru, którego jeden egzemplarz zostanie doręczony inwestorowi, a drugi egzemplarz odbierający etap budowy będzie przechowywać przez okres co najmniej 5 lat. Wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru potwierdzi kierownik budowy. w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru etapu budowy, nieprawidłowości uniemożliwiających dokonanie odbioru, inspektor n.t.:

  • wpisem do dziennika budowy wskaże przyczyny odmowy dokonania odbioru oraz czynności lub roboty, których wykonanie umożliwi odbiór etapu budowy,
  • sporządzi protokół o treści odpowiadającej ww. wpisowi,
  • bezzwłocznie przekaże protokół inwestorowi i organowi nadzoru budowlanego. Kontynuowanie budowy bez dokonania odbioru etapu budowy albo w razie odmowy odbioru przez odbierającego będzie niedopuszczalne. Potwierdzenie nieprawdy przez inspektora n.t. powinno skutkować obligatoryjna utratą uprawnień budowlanych.

 8. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreśłi, w drodze rozporządzenia, wzory protokołu odbioru etapu budowy oraz protokołu odmowy odbioru etapu budowy.

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »

Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.