Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 8.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
 

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

I. PRAWO BUDOWLANE – Zakończenie budowy

 1. Zakończenie budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego, będzie oznaczało wykonanie wszystkich robót objętych zgodą budowlaną (projektem budowlanym), tzn. że obiekt budowlany jest zdatny do użytkowania, ale zdatny w sensie budowlanym, a nie np. technologicznym.
 2. Ustawa podtrzyma dotychczasową zasadę, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Wyjątkiem od tej zasady będzie wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie w drodze decyzji będzie wymagane dla obiektów oddawanych do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót oraz w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych.
 3. Procedura związana z zawiadomieniem o zakończeniu budowy będzie bardzo zbliżona do dotychczasowej, z tym że organ nadzoru budowlanego będzie zobowiązany zająć stanowisko w terminie 21 dni od wpływu zawiadomienia (termin na wniesienie sprzeciwu). Informacje o wniesieniu sprzeciwu zostaną zamieszczone bezzwłocznie także na stronie internetowej urzędu.
 4. Organ nadzoru budowlanego wniesie sprzeciw, jeżeli:
  • zawiadomienie będzie dotyczyło budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
  • budowa była prowadzona bez wymaganych odbiorów etapów;
  • nałożony obowiązek uzupełnienia zawiadomienia nie został wykonany lub został wykonany nieprawidłowo.
 5. Również procedura związana z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie bardzo zbliżona do dotychczasowej, z tym że obowiązkowa kontrola obejmie:
  • zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • dokonanie odbiorów etapów budowy,
  • doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  • właściwe zagospodarowanie terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 6. Podobnie jak obecnie, organ nadzoru budowlanego będzie wydawał pozwolenie na użytkowanie na wniosek wyłącznie inwestora, o ile inwestor dołączy wymagane dokumenty (m.in. dziennik budowy, odpowiednie oświadczenie kierownika budowy
  o wykonaniu budowy zgodnie z projektem i przepisami prawa). Konieczne jednak będzie przy tym przeprowadzenie obowiązkowej kontroli. Jeżeli organ stwierdzi nieprawidłowości w zakresie obowiązkowej kontroli, wyda decyzję o odmowie pozwolenia na użytkowanie.

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »

Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.