Założenia do projektu ustawy – prawo budowlane część 9.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
 

Z uwagi na wskazane braki lub błędy i po przyjęciu podstawowych założeń, Ministerstwo proponuje następujące zmiany:

I. PRAWO BUDOWLANE – Roboty budowlane inne niż budowa

 1. Prawo budowlane, odmiennie od dotychczasowych regulacji, jako zasadę przyjmie, że wykonywanie robót budowlanych (z wyjątkiem wymienionych w ustawie), jest zwolnione z obowiązku uzyskiwania jakichkolwiek zgód administracyjnych. Ustawa będzie zawierała zamknięty katalog robót budowlanych, których wykonywanie będzie wymagało:
  • ustanowienia kierownika robót oraz prowadzenia dziennika robót bez obowiązku zgłoszenia robót;
  • zgłoszenia robót oraz ustanowienia kierownika robót;
  • uzyskania pozwolenia w drodze decyzji.
 2. Ustanowienie kierownika robót oraz prowadzenie dziennika robót będzie wymagane przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na (przykładowo):
  • przebudowie obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania zgody budowlanej lub sporządzenia projektu budowlanego;
  • wykonaniu przyłączy i instalacji: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych, z wyjątkiem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  • przebudowie i remoncie instalacji elektroenergetycznych i gazowych;
  • odbudowie obiektu budowlanego zniszczonego wskutek katastrofy budowlanej.
 3. Zgłoszenie i ustanowienie kierownika robót będzie wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na:
  • remoncie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania zgody budowlanej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia z projektem lub sporządzenia projektu budowlanego;
  • remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków;
  • przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych oraz rurociągów ciśnieniowych;
  • przebudowie dróg publicznych i torów.
 4. Procedury związane ze zgłoszeniem robót będą bardzo zbliżone do procedur zgłoszenia budowy.
 5. Starosta wniesie sprzeciw (w drodze decyzji) do zgłoszenia robót, jeżeli:
  • zgłoszenie dotyczy budowy obiektu budowlanego;
  • wykonanie robót budowlanych może spowodować naruszenie przepisów;
  • w trakcie postępowania nałożony został obowiązek uzupełnienia zgłoszenia i obowiązek ten nie został wykonany albo został wykonany nieprawidłowo.
 6. Starosta będzie mógł wnieść sprzeciw, w drodze decyzji, jeżeli roboty budowlane mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

 7. Pozwolenie, w drodze decyzji, będzie wymagane w przypadku:
  • rozbiórki obiektu budowlanego, którego budowa wymaga pozwrolenia na budowę;
  • wykonywania robót budowlanych wymagających oceny oddziaływania na środowisko

« poprzedni rozdział                                                                            następny rozdział »

Rozdziały:

 1. Wprowadzenie 1)   2)   3)
 2. I. Prawo budowlane
 3. II. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.transport.gov.pl/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.