Category Archives: przedsiębiorcy

Karta wypadku przy pracy dla osób nie na etacie

Okoliczności i przyczyny wypadku w pracy ustala i spisuje zespół powołany przez pracodawcę w protokole powypadkowym, ale jeśli poszkodowanego nie łączył stosunek pracy z podmiotem, na rzecz którego wykonywał określone zadania, wówczas zamiast protokołu sporządza się kartę wypadku.

W odniesieniu do takiej karty wypadku Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził zmianę rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

  W jego myśl kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach:

 • pierwszy otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny,
 • drugi pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku,
 • trzeci jest przekazywany do ZUS-u, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

 

  W dalszych paragrafach rozporządzenie stanowi, że do karty wypadku dołącza się:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego (o ile pozwala na to jego stan),
 • zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
 • inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
 • dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku,
 • dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny.

 
Do rozporządzenia dołączony jest nowy wzór karty wypadku.

 
Więcej o wypadkach w pracy i możliwości uzyskania odszkodowania (zadośćuczynienia) przeczytają Państwo na stronie kancelarii.

 
Rozporządzenie ukazało się 9 sierpnia, obowiązuje od 24 sierpnia 2012 r.

Kasy fiskalne od 20 tyś zł – dla nowych i kontynuujących przedsiębiorców

Zmiany proponowane przez ministra finansów w zakresie kas rejestrujących (kasy fiskalne) mają obowiązywać od początku 2013 r. Dotkną one wielu przedsiębiorców i zakładają:

 • 20 tyś zł limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej tak dla nowych jak i kontynuujących działalność przedsiębiorców,
 • proporcjonalne do okresu prowadzenia działalności wyliczanie limitu przez nowe firmy,
 • objęcie obowiązkiem posiadania kas fiskalnych szkół nauki jazdy.

Należy dopowiedzieć, że w całej sprawie chodzi o podatników, którzy sprzedają towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Faktury wystawiane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie wliczają się do limitu 40 tyś zł (20 tyś od nowego roku).

 
Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasy fiskalne. Od tego obowiązku są jednak wyjątki wymienione w rozporządzeniu ministra finansów. W tej chwili rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych do końca 2012 r. Minister finansów zdecydował się przedłużyć zwolnienie z tego obowiązku o kolejne dwa lata – ale w mocno ograniczonym zakresie.

Faktury wystawione na 20 tyś zł rocznie (1 667 zł miesięcznego obrotu)

Projektowana zmiana rozporządzenia obniża limit obrotu, poniżej którego przedsiębiorca nie jest zmuszony do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 20 tys. zł rocznie. Dziś jest to kwota 40 tyś zł. Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowa działalność

Limit dla przedsiębiorców otwierających własny biznes ustanowiono na 20 tyś – i ten się nie zmienia. Inny będzie za to sposób wyliczania tego limitu. Dziś bez znaczenia jest, czy przedsiębiorca rozpoczął działalność w styczniu czy w grudniu – przy obrocie powyżej 20 tyś zł musi stosować kasę fiskalną. Od początku 2013 r. kasę fiskalną będzie musiał kupić każdy, kto wystawi faktury proporcjonalnie do tej kwoty (czyli ok. 1667 zł za miesiąc). Nie będzie to dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2012 r. – ich niezależnie od chwili otwarcia firmy nadal liczy się uwzględniając obrót na poziomie 20 tyś zł w skali całego roku.

Okresy przejściowe

Nowe rozporządzenie miałoby obowiązywać od początku 2013 r. do końca 2014 r.
Projekt rozporządzenia przewiduje, iż podatnicy, którzy z dniem jego wejścia w życie stracą prawo do stosowania zwolnienia, będą zobowiązani ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej od 1 marca 2013 r.

Koszty

Kasa fiskalna kosztuje ok. 600 – 1000 zł (ale są też takie za 3000 zł). Można starać się o częściową refundację wydatków w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.). Jej zakup łączy się z innymi obowiązkami:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 • przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (przy czym w określonych sytuacjach przepisy przewidują zawieszenie, np. w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, lub przerwanie biegu przedawnienia np. zastosowanie środka egzekucyjnego, co wpływa na wydłużenie tego okresu),
 • trzeba także liczyć się z koniecznością np. udostępnienia kas do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów.

Szkoły nauki jazdy z kasą

Dziś szkoły nauki jazdy nie są objęte obowiązkiem posiadania kas, co zmieni się w 2013 r. – zostaną potraktowani na równi z innymi przedsiębiorcami. Dziś pod warunkiem udziału obrotów z tytułu sprzedaży w obrotach ogółem przedsiębiorcy był wyższy niż 80% – nie muszą rejestrować obrotu za pomocą kas. Resort finansów uzasadnia tę zmianę pojawiającymi się sygnałami o zaniżaniu obrotów przez tę grupę przedsiębiorców.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia:

Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, lecz stopniowe jego wprowadzanie. Projektowane rozporządzenie stanowi zatem kolejny krok wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie w art. 111 ust. 1, z godnie z którą do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

 

Skrócone terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a także przedsiębiorcami i organami publicznymi

10 lipca 2012 r. Minister Gospodarki zaproponował w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skrócenie terminów zapłaty faktur:
* pomiędzy przedsiębiorcami – do 60 dni
* między przedsiębiorcami a organami publicznymi – do 30 dni z możliwością wydłużenia do 60 dni kalendarzowych.

Wskazany wyżej 60-dniowy termin ma być zasadą, od której wyjątek może wynikać z umowy między przedsiębiorcami, chyba że byłoby to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

W transakcjach z organami publicznymi możliwe będzie wydłużenie 30-dniowego terminu zapłaty maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, o ile znajdzie to uzasadnienie w szczególnym charakterze lub szczególnych elementach umowy. Po terminie 60-dniowym wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie.

Termin 60-dniowy będzie natomiast zasadą w odniesieniu do jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych (chodzi zwłaszcza o szpitale).

W założeniach przewidziano również procedury weryfikacji lub przyjęcia. Jeśli w umowie strony zastrzegą sobie przeprowadzenie takiej procedury przez dłużnika – jej czas nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi.

Ponadto wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia należnej mu kwoty – w wysokości równoważnej 40 euro. Rekompensata miałaby być naliczana od chwili, w której wymagalne staną się odsetki i to bez konieczności wysłania dłużnikowi odrębnego wezwania do jej zapłaty. Będzie można na drodze sądowej dochodzić zwrotu wszelkich należności, jeśli koszty odzyskania zapłaty przekroczą kwotę stałej rekompensaty.

W testamencie można zapisać oznaczonej osobie udział w przedmiocie z majątku wspólnego.

Sąd Najwyższy przesądził, że zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego małżonków pozostających we wspólności majątkowej. Odtąd spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa oznaczony przedmiot zapisu, który należy do majątku wspólnego małżonków. Na przykład – z dwóch wspólnych nieruchomości można wskazać, że dom bierze syn, a mieszkanie córka.

Pojęcie „zapisu windykacyjnego” pojawiło się w polskim prawie dopiero w październiku 2011 r. Reguluje ono kwestię dziedziczenia po zmarłym, który w swoim testamencie zapisał konkretnej osobie konkretny przedmiot majątkowy (wg kodeksu cywilnego art. 981¹ § 2 pkt. są to rzeczy, prawa majątkowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, służebności lub użytkowania). Wcześniej przepisy prawa spadkowego nie pozwalały na dziedziczenie wprost według woli wyrażonej w testamencie, gdyż i tak musiało odbyć się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie podziału spadku. Od jesieni 2011 r. oznaczona osoba nie musi być nawet ze zmarłym spokrewniona.

Kwestia sporna dotyczyła dotąd majątku wspólnego małżonków. Czy bowiem można ująć w testamencie rzecz, która należy do majątku tak spisującego testament jak i współmałżonka? Sąd Najwyższy w uchwale z 18 lipca 2012 r. (III CZP 46/2012) orzekł, że tak, należy jednak pamiętać, że dla testamentu z zapisem windykacyjnym konieczna jest forma notarialna.

Przed powyższym orzeczeniem Sądu Najwyższego notariusze najczęściej odmawiali takich zapisów w testamencie, gdyż art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że w czasie trwania wspólności ustawowej małżonek nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.