Internetowe ułatwienia dla przedsiębiorców.

Nowe regulacje umożliwiające samorejestrację firmy przez internet, uzyskanie danych o partnerach biznesowych, określające nowe warunki zawieszenia działalności z zachowaniem ciągłości składkowej obowiązują od 1 lipca 2011 r.

Funkcjonalna ewidencja
Na mocy wprowadzonych przepisów przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), choć można w określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony nieprawidłowo, system automatycznie poinformuje o tym wnioskodawcę, wskazując błędy.
Podstawową formą wpisu do CEIDG jest tzw. samorejestracja, czyli składnie wniosku za pomocą formularza na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Inną formą jest złożenie wniosku w urzędzie gminy niezależnym od miejsca zameldowania, który zostanie wpisany do systemu przez urzędników. Składając wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT.

z witryny CEIDG można uzyskać dane dotyczące firmy (adres, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, posiadane zezwolenia i koncesje, itp.). Nie dotyczy to danych osobistych prowadzącego działalność, który też zadecyduje, czy udostępnić adres e-mail firmy i jej strony internetowej.

Pełnomocnicy w rejestrze
w tym elektronicznym systemie powstanie rejestr pełnomocnictw, co zakończy kłopotliwy obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, o ile fakt jego udzielenia zostanie wcześniej uwidoczniony w CEIDG. Będzie to szczególnie przydatne pełnomocnikom występującym w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną.
Zgodnie z przepisami rejestr ma ruszyć od 1 stycznia 2012 r.

Odpowiedź punktu kontaktowego w ciągu 14 dni
Przyjęte rozwiązania skrócą czas czekania na odpowiedzi z tzw. punktu kontaktowego. Jego zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Organy zobowiązane do udzielania informacji punktowi kontaktowemu będą musiały to robić w ściśle określonych terminach (tj. nie później niż w ciągu 7 dni roboczych lub 14 dni, gdy są konieczne konsultacje z innymi organami), a nie niezwłocznie – jak obecnie. Nowe regulacje prawne przyspieszą proces pozyskiwania praktycznych informacji związanych z zakładaniem firmy.

Zawieszenie bez wpływu na ciągłość składek
Ważne zmiany dotyczą zawieszania działalności gospodarczej. Nowe przepisy umożliwiają zawieszenie działalności na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni, przy czym minimalny okres zawieszenia to 30 dni (w lutym krótszy). Zapis ten zapewni ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dotychczas minimalny okres zawieszenia działalności wynosił miesiąc, a to uniemożliwiało przedsiębiorcom zachowanie ciągłości uprawnień z ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowo Ustawa wychodząc na przeciw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w różnych formach, umożliwia zawieszenie działalności w jednej z nich, jednocześnie utrzymując pozostałe.

Nowe rozwiązania wymusiły nowelizację innych ustaw, w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Większość przepisów nowelizacji zaczęła obowiązywać 1 lipca br. Wyjątkami są: art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte, art. 1 pkt 7 lit. b i lit. e, art. 1 pkt 8 oraz art. 4 – wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. oraz art. 6 – zacznie obowiązywać 12 lipca br.