Przywrócenie obywatelstwa polskiego – jak powinien wyglądać wniosek.

Sprawa dotyczy osób, które utraciły obywatelstwo polskie przed 1999 rokiem w wyniku nabycia obywatelstwa innego kraju. Może również zainteresować tych, którzy byli zachęcani przez władze komunistycznego państwa polskiego do emigracji, która łączyła się z utratą obywatelstwa i możliwości powrotu do kraju.

Sprawą zajmuje minister spraw wewnętrznych, do którego należy zwrócić się ze specjalnym wnioskiem. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

We wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego należy zawrzeć informacje dotyczące m.in. danych cudzoziemca, adresu jego zamieszkania oraz oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego, informacje o okolicznościach jego utraty i życiorys.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm wykonaną nie wcześniej pół roku przed złożeniem wniosku. Osoba z wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy.

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych