Dozór elektroniczny – opis działania systemu i zmiana ustawy.

Dozór elektroniczny to nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – zakłada, że osoba tym systemem objęta nie jest izolowana w zakładzie penitencjarnym. System składa się z dwóch urządzeń – nadajnika, który instaluje się na nodze lub przegubie dłoni oraz urządzenia monitującego, zamontowanego w miejscu, które sąd wyznaczył do odbywania kary. Urządzenie monitujące musi być stale podłączone do prądu.

Urządzenia umożliwiające dozór elektroniczny mają kontrolować, czy osoba skazana rzeczywiście przebywa w miejscu odbywania kary, w godzinach wyznaczonych przez sąd. W przypadku nieobecności, spóźnienia czy innego naruszenia wyznaczonego przez sąd harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła informację do pracowników Centrali Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały przebieg kary. Zapisuje wszystkie zdarzenia, a szczególnie naruszenia warunków odbywania kary ustalonych przez sąd penitencjarny. Dodatkowo między godziną 6 a 22 skazanego ma prawo odwiedzić kurator sądowy, a w wyznaczonych przez sąd godzinach skazany musi odbierać telefon umieszczony przy urządzeniu monitującym, gdyż Centrala Monitorowania może próbować nawiązać bezpośredni kontakt.

W sytuacji, gdy osoba skazana nie wypełnia warunków określonych przez dozór elektroniczny, sąd może zmienić karę na bezwzględną izolację w zakładzie karnym. Jeśli skazany musi zmienić miejsce pobytu, np. w wyniku wizyty u lekarza, jest zobowiązany osobiście lub przez osobę upoważnioną poinformować o tym Centralę Monitorowania.

5 lipca 2012 r., weszła w życie ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. 2012 poz. 692). Zmiana wprowadziła możliwość stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie regulującym dozór elektroniczny.

Zgodnie z nowymi przepisami o warunkowym przedterminowym zwolnieniu będzie orzekał sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu. Zmieniono też regulację określającą, kiedy sąd może się zgodzić na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. W myśl nowelizacji możliwość taka zachodzi w sytuacji, gdy

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki recydywy szczególnej wielokrotnej (art. 64 § 2 kk);
 • jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę;
 • odbywaniu kary nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Wprowadzono też definicję systemu komunikacyjno-monitorującego, określając go jako system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący centralę monitorowania, upoważniony podmiot dozorujący, sądy penitencjarne, sądowi kuratorzy zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Uzasadnienie:
Kara pozbawienia wolności wykonywana poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego jest stosunkowo młodą instytucją w polskim systemie prawa karnego. Stosowana jest od 1 IX 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 7 IX 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, dalej zwanej „ustawą o SDE”. W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy o SDE Minister Sprawiedliwości zawarł umowę Nr 1 z dnia 8 I 2009 r. z Konsorcjum Comp S.A. na utworzenie, wdrożenie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego (dalej zwanego SDE).

Dotychczasowa dwuletnia praktyka wykazała wiele pozytywnych doświadczeń na gruncie stosowania ustawy. Wszystkie założenia funkcjonalne i wymogi formalno-prawne oraz zadania karno-wykonawcze, w oparciu o które powstawało SDE sprawdziły się i są permanentnie realizowane.

Najważniejszy cel, który uzasadniał potrzebę wprowadzenia systemu dozoru elektronicznego, dotyczył możliwości odbywania kary w nowym systemie przez skazanego nie wymagającego kontroli w warunkach pełnej izolacji, przy pozostawieniu możliwości kontroli zachowania skazanego oraz wykonywania obowiązków nałożonych na niego przez sąd. Kontrola skazanego i egzekwowanie rygorów na niego nałożonych jest realizowana w pełnym wymiarze i umożliwia bardzo dokładny, stały nadzór nad jego zachowaniem, połączony z rejestracją w systemie informatycznym.

O walorach całego systemu SDE świadczy również fakt, że przez dwa lata jego funkcjonowania wykonaniem kary w dozorze elektronicznym objęto łącznie populację 3 212 skazanych, z czego tylko 225 istotnie naruszyło warunki odbywania kary określone w postanowieniu sądu penitencjarnego, co skutkowało wycofaniem zezwolenia na odbywanie kary w SDE i skierowaniem do odbycia kary w warunkach bezwzględnej izolacji, a 30 z nich dopuściło się istotnych uszkodzeń urządzeń monitorujących (co było dość częstym zjawiskiem, charakterystycznym przy wdrażaniu tych systemów w innych krajach Europy). Niewielka liczba naruszeń oznacza, że pomimo pobytu w warunkach wolnościowych i nie podlegania reżimowi kontroli penitencjarnej skazani cenią sobie możliwość odbywania kary w systemie, który umożliwia im kontakt z rodziną, pracą i środowiskiem społecznym, i samodzielnie kontrolują swoje zachowania, dostosowując się do wymogów systemu. Należy podkreślić, że mechanizmy takiej samokontroli mają bardzo pozytywne znaczenie w procesie resocjalizacji i reintegracji społecznej. Dzięki takiemu systemowi odbywania kary skazani mają możliwość nieskrępowanego wykonywania pracy zawodowej, zachowania więzi i relacji społecznych, kontynuowania nauki lub realizacji swoich obowiązków rodzinnych, tj. opieki nad osobami zależnymi. SDE daje możliwości bardzo zindywidualizowanego określenia harmonogramu wykonywania kary oraz doboru i określenia dodatkowych obowiązków nakładanych na skazanego.
Za SDE przemawiają nie tylko wyżej wymienione duże korzyści społeczne i indywidualne, ale także korzyści finansowe. Koszty odbywania kary w SDE są o wiele niższe od kosztów pobytu skazanego w więzieniu – umiejscawiają aktualnie polski system jako jeden z najtańszych w Europie. System dozoru elektronicznego istotnie przyczynia się do rozwoju racjonalnej polityki karnej i zwiększenia jej efektywności. Niweluje koszty społeczne wynikające z długotrwałej izolacji więźniów i osłabienia więzi społecznych. Ma również bardzo istotne znaczenie dla przeciwdziałania zjawisku tzw. „prizonizacji”, które polega na uzależnianiu się osób odbywających karę pozbawienia wolności od systemu penitencjarnego, przejmującego za skazanego odpowiedzialność za zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatkowym, ale bardzo pożądanym efektem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest również efekt redukcji populacji więziennej, co w sposób oczywisty przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla budżetu państwa.

Ustawa o SDE, jak już powyżej wspomniano jest instytucją nową, nie znaną do roku 2009 ustawodawstwu polskiemu. Oznacza to, że z jednej strony jest nowatorska, lecz z drugiej strony w trakcie stale dokonywanej oceny jej funkcjonowania wciąż zachodzi potrzeba rozważania modyfikacji legislacyjnych uwzględniających zmiany społeczne i prawne.
W pierwszej kolejności projekt wprowadza możliwość stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia do skazanych odbywających karę w SDE. Rozwiązanie to spełnia konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

W aktualnym stanie prawnym uprawnienie do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności — rozumiane jako swoista gratyfikacja dla skazanego — przysługuje jedynie skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej. Możliwości takiej dotychczas nie przewidziano dla skazanych, którzy również odbywają karę pozbawienia wolności, lecz w systemie dozoru elektronicznego, choć istnieją zasadnicze powody aby uznać, iż umożliwienie jej stosowania do skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego powinno być dopuszczalne, w tych wypadkach, gdy przebieg odbywanej przez skazanego kary, jego zachowanie i postawa uzasadniają pogląd, iż pomimo jej zastosowania skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.
Zmiana w art. 2 polegająca na dodaniu ustępu 4 jest koniecznym uzupełnieniem w zakresie wykorzystywanych do kontroli skazanego środków technicznych. System komunikacyjno – monitorujący jest systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez podmioty posiadające uprawnienia do kontrolowania wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, to jest sędziów, pracowników sądów, sądowych kuratorów zawodowych, pracowników służby więziennej oraz pracowników centrali monitorowania i upoważnionego podmiotu dozorującego. System służy również do wzajemnego komunikowania się podmiotów uprawnionych.

W projekcie przewidziano zmianę art. 5 ustawy wprowadzającą możliwość:

 1. Odpowiedniego stosowania, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, wskazanych w art. 5 ust. 1 przepisów Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, a mianowicie:
  • art. 80 § 1, 2 i 4-5 k.k.w., ponieważ zasady wprowadzania kar skutkujących pozbawieniem wolności oraz sposób ich obliczania powinny być takie same w systemie dozoru elektronicznego, jak w innych wypadkach wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • art. 161 § 3 k.k.w., ponieważ przepis ten określa, w jakim terminie skazany może złożyć ponownie wniosek w przypadku wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia,
  • art. 162 § 2 k.k.w., ponieważ przepis ten porządkuje sytuację rozpoznania środka odwoławczego w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • art. 163 k.k.w., ponieważ przepis ten normuje szereg kwestii związanych z warunkowym zwolnieniem, mających zastosowanie również w wypadku dozoru elektronicznego.
 2. Stosowania warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary, poprzez uchylenie ust. 2, który dotychczas tego zakazywał.

W projekcie przewidziano zmianę art. 6 ustawy. Zmiana ma charakter zarówno redakcyjny, jak merytoryczny. Od strony redakcyjnej powinna sprawić, że przepisy art. 6 staną się bardziej czytelne. Od strony merytorycznej, zmiana modyfikuje przesłanki do uwzględnienia wniosku o wykonywanie kary w SDE w wypadku skazanych, którzy rozpoczęli wykonywanie kary w zakładzie karnym, a także precyzuje pojęcie „warunków technicznych”.

W aktualnym brzmieniu art. 6 każdy skazany, niezależnie od tego, czy rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej, czy też nie rozpoczął jeszcze jej odbywania i pozostaje na wolności, musi spełniać te same przesłanki ustawowe warunkujące możliwość objęcia go systemem dozoru elektronicznego.

Zdaniem projektodawcy powyższe założenie nie jest do końca trafne. Skazany przebywający w zakładzie karnym przez cały czas poddawany jest pracy resocjalizacyjnej, jego zachowanie oceniane jest i korygowane przez wyspecjalizowane służby penitencjarne. Dlatego też projektodawca założył, iż podstawową przesłanką do objęcia skazanego przebywającego w zakładzie karnym systemem dozoru elektronicznego powinno być jego zachowanie i postawa prezentowane podczas wykonania części kary. Oczywiście przesłanki natury technicznej, czy też przesłanka dotycząca zgodę innych osób na zamieszkiwanie ze skazanym odbywającym karę w SDE, pozostają wspólne dla obydwu kategorii osób, które mogą być objęte systemem (tj. trafiających do systemu „z wolności” albo z warunków izolacji więziennej). Tym samym wyodrębnienie w osobnym przepisie (projektowany ust. 3 art. 6) przesłanek dotyczących skazanego znajdującego się już w zakładzie karnym, a więc podlegającego istotnym oddziaływaniom wychowawczym, umożliwiającym równocześnie bardziej trafne prognozowanie jego zachowania, niż może mieć to miejsce w odniesieniu do osoby, która odbywania kary pozbawienia wolności jeszcze nie rozpoczęła, wydaje się nie tylko poprawne legislacyjnie, ale również w pełni uzasadnione merytorycznie.

W nowym art. 6 ust. 1 pkt 5 obok upoważnionego podmiotu dozorującego jako organu upoważnionego do wykonywania dozoru wskazano także podmiot prowadzący centralę monitorowania (rozdzielenie tych podmiotów nastąpiło z dniem 1 stycznia 2011 r., w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości) oraz, po drugie, do warunków technicznych (dotychczas rozumianych jedynie jako możliwości techniczno-organizacyjne) dodano warunki mieszkaniowe. Zmiana ta ma na celu prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z art. 42 ustawy. Zgodnie z art. 42, przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny ustala, czy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją warunki techniczne. W tym celu sąd żąda nadesłania informacji od upoważnionego podmiotu dozorującego. Jeżeli udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego stoją na przeszkodzie warunki techniczne, sędzia penitencjarny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

W art. 8 przewidziano możliwość składania wniosku przez prokuratora oraz sądowego kuratora zawodowego o nałożenie na skazanego obowiązków określonych w art. 72 Kodeksu karnego. Dotychczas przepisy nie przewidywały możliwości składania takiego wniosku przez te podmioty. Nie ulega wątpliwości, że szczególnie kurator sądowy, będący organem postępowania wykonawczego, posiada tak istotną wiedzę o skazanym i środowisku, w którym skazany przebywa, że nadanie mu legitymacji ustawowej do występowania do sądu penitencjarnego z określonymi wnioskami jest w pełni uzasadnione. Nadanie takiego uprawnienia kuratorom zawodowym doprowadzi do wzmocnienia zindywidualizowanego oddziaływania na skazanego – co stanowi jeden z najważniejszych aspektów i walorów wykonywania kary w tym systemie.
Proponowane przepisy porządkują i ułatwiają również praktykę w zakresie tzw. harmonogramu odbywania kary w SDE przez skazanego, tj. przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia (projektowany art. 10). W aktualnym stanie prawnym jedynym uprawnionym w tym zakresie organem jest sąd penitencjarny. Projekt proponuje, by te techniczne czynności przekazać w pierwszym rzędzie do kompetencji sądowych kuratorów zawodowych, którzy pełnią wszak doniosłą rolę w organizowaniu i kontrolowaniu wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie, i w konsekwencji od ich dokonywania odciążyć sędziów penitencjarnych (podobne rozwiązanie funkcjonuje w przypadku wykonywania kary ograniczenia wolności). W tym celu uregulowano też rejestrowanie zdarzeń w systemie komunikacyjno-monitorującym (projektowany art. 2 ust. 4 pkt 4).

Zmieniono przepisy dotyczące zgłaszania przez skazanego gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założenia nadajnika, w terminie i w sposób określony przez sąd penitencjarny (art. 15-17 i art. 44 ust. 1 pkt 2). Zmiana polega na zgłaszaniu gotowości do upoważnionego podmiotu dozorującego (dalej: UPD), a nie do centrali monitorowania. Obowiązujące dotychczas przepisy dotyczyły sytuacji, gdy czynności nałożone na centralę monitorowania wykonywał UPD. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2011 r. wskazano Centralny Zarząd Służby Więziennej jako podmiot prowadzący centralę monitorowania. W związku z tym zbędnym jest pośredniczenie centrali monitorowania w procesie instalacji urządzeń monitorujących, gdyż to UPD wyznacza termin i czas tej instalacji, a rola centrali monitorowania sprowadza się jedynie do przekazywania zgłoszenia. Celowe wydaje się odciążenie centrali monitorowania od tej jedynie technicznej czynności.

Zmiana art. 30 ma na celu obligatoryjne zarządzanie przez sąd penitencjarny usunięcia elektronicznych urządzeń monitorujących w przypadku uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary w SDE. Dotychczas art. 30 regulował jedynie, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności uznać za wykonaną w razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Nie określono natomiast, czy i jakie czynności należy podjąć w przedmiocie dalszego stosowania elektronicznych urządzeń monitorujących. Proponowany przepis punktu 2 nakazuje obligatoryjne niezwłoczne usunięcie tych urządzeń.

Dodanie art. 37a wiąże się z określeniem właściwości sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu w przedmiocie orzekania o warunkowym zwolnieniu. Czynności te podejmowane są przez sąd na posiedzeniu. W ust. 2 wprowadzono możliwość składania wniosku w tym przedmiocie przez sądowego kuratora zawodowego, gdyż dotychczas nie było to uregulowane w ustawie. Jednocześnie nie można stosować odpowiednio art. 161 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, który dotyczy podobnych rozwiązań stosowanych w przypadku wykonywania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, ponieważ niecelowe jest przyznanie przedmiotowego uprawnienia w systemie dozoru elektronicznego dyrektorowi zakładu karnego. Ust. 3 reguluje konieczną czynność formalną sądu w postaci uchylenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego w przypadku udzielenia warunkowego zwolnienia. Ust. 4 nie dopuszcza do dodatkowego, łagodniejszego traktowania w postaci dobrodziejstwa udzielania warunkowego zwolnienia wobec sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych, jeśli odbywają oni zastępczą karę pozbawienia wolności. Ust. 5 nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o doprowadzeniu skazanego do zakładu karnego i niedopuszczalności ponownego zezwolenia na odbycie kary przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego w razie uchylenia takiego zezwolenia w przypadkach odwołania warunkowego zwolnienia.

Zmieniono art. 60 ustawy w celu przełożenia ciężaru przechowywania i archiwizowania danych osobowych oraz informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem czynności materialno-technicznych z centrali monitorowania na UPD. Powyższe rozwiązanie jest uzasadnione podobnymi przesłankami jak w przypadku wprowadzenia zmian dotyczących zgłaszania przez skazanego gotowości do zainstalowania elektronicznych urządzeń monitorujących.

Od 1 września 2009 r. to UPD dokonuje archiwizacji danych osobowych. Tylko on jest w posiadaniu dokumentacji „papierowej” dotyczącej skazanego, która również podlega zarchiwizowaniu, ponadto dysponuje odpowiednim pomieszczeniem i sprzętem, który pozwala w bezpieczny sposób archiwizować i przechowywać dane osobowe. Służby informatyczne UPD posiadają odpowiednią wiedzę, uprawnienia i umiejętności bezpiecznego usuwania z systemu komunikacyjno – monitorującego danych osobowych oraz informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem czynności materialno-technicznych. Przejęcie tej czynności przez centralę monitorowania wiązałoby się z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Projekt nie wymaga też przedłożenia, instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Proponowane przepisy dotyczą skazanych odbywających karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego lub spełniających przesłanki do odbywania kary w tym systemie, jak również wpływać będą na organy postępowania wykonawczego – w szczególności sądy penitencjarne oraz kuratorów sądowych.
Projektowane przepisy nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Wszelkie wydatki są pokrywane ze środków zaplanowanych na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego zgodnie z umową nr 1 z dnia 8 stycznia 2009 r. zawartą pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Konsorcjum Comp S.A. na utworzenie, wdrożenie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego. Wejście w życie projektowanych rozwiązań nie będzie angażowało środków budżetu państwa ponad środki dotychczas planowane na ten cel.
Proponowane przepisy przyczynią się wręcz do zmniejszenia wydatków budżetu państwa na wykonywanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności z tytułu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego poza zakładem karnym. Miesięczny koszt wykonywania kary w SDE wobec jednego skazanego wynosi do dnia 31 grudnia 2011 r. 40,00 zł – ten koszt został wynegocjowany podczas wdrażania systemu. Maksymalna zdolność do wykonania kary w tym okresie przewidziana jest w stosunku do 4000 skazanych. Od dnia 1 stycznia 2012 r. maksymalna zdolność systemu planowana jest w stosunku do 7 500 skazanych. Od dnia 1 stycznia 2012 r. miesięczny koszt wykonania kary w SDE wobec jednego skazanego będzie wynosił 564,00 zł. – jest to ostateczny koszt pełnej eksploatacji systemu uregulowany umową nr 1 z dnia 8 stycznia 2009 r. zawartą pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Konsorcjum Comp S.A. na utworzenie, wdrożenie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego, planowany do dnia 31 sierpnia 2014 r. Tymczasem koszt utrzymania jednego skazanego w warunkach izolacji więziennej aktualnie wynosi ok. 2 600,00 zł na miesiąc.

Skutkiem projektowanych zmian będzie zwiększenie pojemności systemu, co spowoduje dwojakie oszczędności dla Skarbu Państwa. Po pierwsze, w razie warunkowego zwolnienia osoby odbywającej karę w SDE budżet nie będzie ponosił kosztów w kwocie 564 zł miesięcznie z tytułu dozoru elektronicznego. Po drugie, w sytuacji większego obciążenia i wypełnienia pojemności systemu, co planowane jest w przyszłości, opuszczenie SDE przez osobę warunkowo zwolnioną będzie oznaczać możliwość objęcia SDE kolejnej osoby skazanej, która w innym razie musiałaby odbyć karę w zakładzie karnym. Oszczędności z tego tytułu nie są jednak możliwe do ścisłego wyliczenia, nie wiadomo bowiem, ilu skazanych zostanie warunkowo zwolnionych z odbywania kary w SDE.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Na stronie www.dozorelektroniczny.gov.pl znajduje się przystępna instrukcja obchodzenia się z nadajnikiem i urządzeniem monitującym oraz kilka praktycznych porad.

36 thoughts on “Dozór elektroniczny – opis działania systemu i zmiana ustawy.”

 1. Witam serdecznie. Bardzo interesujaca strona i zawiera wiele cennych informacji. Ale mam takie pytanie .. Gdyz odbywam kare 7 miesiecy pozbawienia wolnosci .. od 21 grudnia do 29 stycznia przebywalem w Zakladzie Karnym , a od 2 Lutego odbywam kare w SDE .. Konczy mi sie 25 Lipca .. Doczytalem ze mozna sie starac o przedterminowe zwolnienie warunkowe .. w moim przypadku po jakim czasie moglbym sie o to starac ? .. Dziekuje serdecznie za udzielenie informacji 😉

  1. witam.rowniez odbywalem kare w zk i na wokandzie dostalem sde,nie martw sie ja zostaje zwolniony 24 lipca;)

 2. Witam. Czy do zainstalowania SDE konieczny jest telefon stacjonarny? czy wystarczy, jeżeli ejst zasięg tel komórkowego?

 3. dostałem 10 miesiecy w sde jest możliwe warunkowe zwolnienie po 5 miechach?? i na jakich warunkach ?,z góry dziekuje

  1. O ile nie odbywa Pan zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, to tak. Jeżeli w trakcie odbywania kary będą ściśle przestrzegane postanowienia sądu, warunki odbywania kary oraz porządek prawny, sąd penitencjarny (na wniosek skazanego, pełnomocnika, sądowego kuratora zawodowego lub prokuratora) może udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeżeli kara została orzeczona w warunkach art. 64 § 1 Kodeksu karnego, czyli w warunkach recydywy, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie można ubiegać się po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary.

 4. Jeżeli przebywalem w ośrodkiodku uzależnień i odroczono mi karę pozbawienia wolności a jednak przerwalem terapie to co mam teraz zrobic?

  1. Jeśli dobrze rozumiem i postanowienie o odroczeniu zostało wydane na okoliczność leczenia, które Pan z własnej woli przerwał – to należy się spodziewać, że sąd uchyli teraz to postanowienie i będzie Pan musiał odbyć karę. Może Pan złożyć ponowny wniosek o odroczenie, ale jeśli powoła się Pan na tę samą okoliczność – terapię uzależnienia – to sąd może go pozostawić bez rozpoznania.

 5. Mam pytanie mój chłopak dostal wyrok rok i dwa miesiące chciałam się dowiedzieć co można zrobić żeby wyszedł z zakładu jestem w 7 tygodniu ciąży z dwojka dzieci na utrzymaniu proszę o pomoc czy jest szansa jeslki posiedzi trzy miesiące o pisanie o nadzór elektroniczny???

 6. witam mam pytanie jezeli wyrok jest na 6 miesiecy mozna sie starac o przedterminowe zwolnienie

 7. Jezeli moj chlopak zostal aresztowany w Uk na podstawie ENA z Polski I obecnie jest na systemie dozoru elektronicznego w Uk do czasu “wykonania” ekstradycji to czy ten czas zostanie odliczony od wyroku w Polsce jezeli strona brytyjska wysle takie Pismo? Bardzo by nas to ratowalo gdyz ma tylko 13 miesiecy w Polsce a na dozorze w UK jest jus 8 miesiecy -oprocz tego musi sie zglaszac na policje w Uk oraz przebywac w domu w wyznaczonych przez sad godzinach. Dodad ze mieszkamy w Uk juz 8 lat I tutaj ma czysta kartoteke, nie ma nawet mandatu……

 8. Witam! Chciałabym dowiedzieć się czy istnieje możliwość aby dwie osoby w jednym mieszkaniu odbywały kare w SDE?

 9. Witam mój chłopak jest w zakładzie od końca stycznia na 4 miesiące a przed tym napisał wniosek o dozór lecz teraz dostał kolejne 3 miesiące. Jaką jest szansa że dostanie ten dozór??

  1. Oczywiscie ze jest szansa . Daje to dopiero 7 miesiecy a furtka jest do 12 wiec nie powinno byc problemu

 10. A ja mam takie pytanie a jakie sa szanse na zdjecie SED jezeli odbylem polowe kary i strasznie przestrzegalem zasad nawet kurator zrobil mi wystapienie jakie sa szanse na to ze mi zdejma?

 11. Witam prosze o pomoc . czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania mozna sie starac zeby dozor elektroniczny zostal przeniesiony pod inny adres ?

 12. Witam,

  miałam karę w zawieszeniu (pobiłam policjantkę), przebywałam za granicą i nie odbierałam listów z Sądu. Wystawiono nakaz z doprowadzeniem mnie do AŚ. Nie byłam świadoma tego co się dzieje, policjant powiedział aby o zawieszeniu kary i że spokojnie mogę wyjechać. Okazuje się, że miałam również prace społeczne, na które nieświadomie nie wstawiałam się. Mając “bransoletkę” mogę ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie, czy muszę odbyć całą karę (180dni)?

 13. Witam, mam pytanie mój tata składał wniosek o dozór elek.ale dostał negatywną zgodę ze względu na słabe parametry(zasięg) w takim wypadku czy jest możliwość złożenia odwołania i ewentualne wzmocnienie takiego zasięgu na własną rękę lub czy sąd przychyli się do odbywania takiej kary pod innym adresem gdzie taki zasięg jest wystarczający?

 14. witam.
  moj chlopak siedzi w wiezieniu na niecale 4 miesiace chce on zlozyc wniosek o dozor elektroniczny i chce zebym napisala oswiadczenie ze sie zgadzam, tylko jest jeden maly problem ja z nim nie mieszkam , wiec nie moge chyba napisac takiego oswiadczenie , bo sad sprawdzi czy ja tam mieszkam prawda?? pozdrawiam

 15. Witam mój mąż od ośmiu miesięcy przebywa w zakładzie karnym przed aresztowaniem mieszkał razem ze mna w Londynie gdzie przez 7 miesięcy był pod dozorem elektronicznym. Staramy sie o zaliczenie tych 7 miesięcy do kary lecz sad w którym odbywają sie kary ma wątpliwości czy mu to zaliczyć. Jesteśmy w UE dozur elektroniczny musi spełniać wytyczne wszędzie takie same. Adwokaci Angelscy twierdza ze powinno byc to zaliczone otrzymałam wydruk całej kary od kiedy do kiedy moj maz odbywał ta karę w jakich godzinach. Co możemy zrobic by to zaliczono? Wyrok mojego meza to 2 lata. Czy znacie kogos kto przebywał za granica miał dozór elektroniczny i zostało mu to zaliczone do wyroku? Prosze o pomoc była bym wdzięczna wraz z moim synkiem Dziekuje

 16. Witam czy pracując na w systemie zmianowym mam szanse na odbycie kary dozoru elektronicznego ?pozdrawiam

 17. Witam mam pytanie mój mąż obecnie przebywa w zk ,a słyszałam ,że od stycznia 2015 roku zwiększa się wyrok kary w odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego do dwóch lat czy to już od stycznia będzie obowiązywać ?

 18. syn ma sde na 4 mies.,kara kończy sie w grudniu.czy za usprawiedliwione naruszenia kary-wizyty u lekarzy,a opinia negatywna kurator.może przedłużyc kare.

 19. chciałam sie dowiedzieć czy jak mój chłpak nie ma meldunku czy moge napisac podanie o dozur elektryczny????

 20. odbywam kare SDE na 6 miesiecy od 2 marca jesli bym staral sie o przed terminowe zwolnienie z kary czy bede mial zawiasy czy nie idzie tego ominac prosze o pomoc

 21. odbywam kare w dozorze elektronicznym ktura konczy sie 28 lipca a 4 lipca mam jechc na slub krzesniaka jak moge starac sie o przepustke lub iny sposub . przeciwko miej osobie nietocszy sie zadna sprawa a w zakladzie karnym bylem poraz pierwszy prosze o pilna pomoc

 22. Witam mój syn od 8 miesięcy przebywa w zakładzie karnym sprawuje się bardzo dobrze oraz pracuje na terenie dostał wyrok 2 lata i 3 miesiące czy jest możliwe aby starał się przedterminowe zwolnienie i jak to można załatwić .Przeczytałam na którejś stronie internetowej że trzeba napisać do Sądu Penitencjarnego w tym mieście co sie mieszka bardzo proszę o pomoc jeśli jest to możliwe to proszę o odpowiedż na mój e-mail , bardzo dziekuje a porada jest bardzo cenna Anna.

 23. Witam. Moj chlopak dostal wyrok pozbawienia wolnosci na 6 miesiecy w zawieszeniu, za alimenty. Niestety przez 5 lat niw placil. Teraz zaczol placic ale dostal wezwanie na sprawe, w wezwaniiu pisze ze ma sie stawic na zarzadzenie kary pozbawienia wolnosci. Czy to oznacza ze on pojdzie siedziec? Prosze o odpowiedz;(

 24. Witam
  Brat miał nie mila sytuacje z Policją za co otrzymał otrzymał wyrok odróbki godzin za znieważenie funkcjonariusza na służbie lecz wezwania które przychodziły nie zostały odebrane ze względu na zamieszkanie za granicami Państwa i sąd wydał wyrok zastępczy na 4 miesiące więzienia w sierpniu 2015r ! Przyjechał do Polski niczego nie świadomy i został zatrzymany.
  Odsiaduje już dokładnie polowe kary ( dwa miesiące ) a Areszcie półotwartym na ul. nowosolskiej w Poznaniu.
  Dodam że posiada brak statusu skazanego.. Proszę o informacje jakie ma szanse na otrzymanie dozoru elektronicznego i jeżeli by go otrzymał jak zostanie rozliczony???
  Jeżeli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnienie to na dozorze przesiedzi resztę swojego wyroku czyli ostanie dwa miesiące ???
  Pytanie moje do kary będzie przynależał dozór czy do pierwszej kary 8 miesięcy prac społecznych czy do kary zastępczej 4 miesiące pozbawiania wolności z czego dwa juz skazany siedzi w areszcie???

 25. Dzień dobry,
  Finalizuję pracę magisterską dotyczącą systemu dozoru elektronicznego (SDE) na wyższej uczelni w Warszawie. Koncepcja całości zakłada, oprócz rozdziałów teoretycznych, również wywiady z osobami, które przebywały w SDE bądź aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności w tym systemie oraz ankiety. Celem tych rozmów jest weryfikacja założeń funkcjonowania systemu. Szczególnie zależy mi na uwagach dotyczących realnego działania SDE i opiniach jego użytkowników
  Gromadzone informacje zostaną wykorzystane jednorazowo dla potrzeb pracy naukowej i później zniszczone. Zapewniam anonimowość.
  Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy, preferowane osoby w Warszawy i okolic.
  Zgłoszenia na maila: sde.magisterka@wp.pl
  Nie mogę niestety zapewnić wynagrodzenia.
  Osobom zainteresowanym gwarantuję zaświadczenia o współpracy z adnotacją uczelni. 🙂

 26. Witam Mam pytanie mój mąż odwiedził kolegę który ma właśnie bransoletkę na nodze Otóż chciałabym się dowiedzieć czy jeśli w domu przebywa trójka małych dzieci a cała noc odbywa się tam libacja alkoholowa na którą dzieci patrzą jest to dla skazanego

 27. Jestem na SDE od dwoch dni jak narazie nie przydzielono mi zadnych godzin poza domem. Co zrobic by je uzyskac. Gdzie to wyslac . Mjeszkam nieopodal Kalisza??

 28. Witam. Chciałam spytać czy osoba z dozorem elektronicznym może odwiedzać innego skazanego w zakładzie karnym? Skazany jest mężem osoby która ma dozór elektroniczny. Czy Sąd wyraził by zgodę?

Leave a Reply

Your email address will not be published.